Att kunna leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar

Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det går, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till. Alla ska kunna vara delaktiga och försäkras självbestämmande och integritet oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska vara att identifiera och ta bort det som hindrar delaktighet i samhället och ett självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning ska själva kunna välja boende och utförare och erbjudas en god omsorg, stöd och service. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och skapa förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället. Barn med funktionshinder ska få stöd och insatser tidigt och samarbetet med skolan ska utvecklas runt den enskilde individen. Funktionsnedsatta ska ha samma förutsättningar för en aktiv fritid som alla andra. Därför vill vi införa fritidsstödjare som arbetar med fritidsaktiviter för funktionsnedsatta.

Karlskrona ska vara en tillgänglig kommun för alla och vi vill öka den fysiska
tillgängligheten och delaktigheten i samhället. Om kommunen ska kunna uppfylla alla människors behov av omsorg och boende som är berättigade till den hjälpen måste kommunen agera mycket mer aktivt kring byggandet av fler LSS-boenden. Idag saknas möjligheter att tillgodose detta behov och lagkrav i tid hos alla som har rätt till det i Karlskrona kommun. Vi måste också arbeta aktivt med att psykiatriutbildningar på rätt nivå erbjuds så att vi kan få medarbetare med rätt kompetens och göra det attraktivt för dem att arbeta hos våra funktionsnedsatta. Det innebär bland annat att vara konkurrenskraftiga med löner samt att kunna ge våra medarbetare konkret kompetensförsörjning och vikarier med rätt utbildning.

Vi vill utreda hanteringen av Lagen om särskilt stöd (LSS) för att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för individer inom LSS.

För att alla ska kunna leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar vill vi Moderater:

 • Säkerställa att det finns tillräckligt med LSS (Lagen om särskilt stöd) och HVB
  (Hem för vård av boende) i vår kommun.
 • Anställa fritidsstödjare, för att öka livskvalitén hos funktionsnedsatta och ge barn och unga med funktionsnedsättning bättre förutsättningar för en rik fritid.
 • Ha en vård och omsorg med hög kvalité som garanterar våra funktionsnedsatta en trygg och säker vardag.
 • Säkerställa att funktionsnedsatta har samma förutsättningar att leva som andra.
 • Utveckla valfrihet och individinflytande för våra funktionsnedsatta.
 • Införa fritidsstödjare som jobbar med fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta.
 • Utveckla IPS, Individual Placement and Support.
 • Att fler personer med funktionsnedsättning ska erbjudas anställning i större
  utsträckning.