En trygg social välfärd

Vår kommun måste alltid finnas till hands för de mest utsatta i vårt samhälle. Barn och unga som far illa måste få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Ett nära samarbete mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis och en aktiv fältgrupp är en viktig förutsättning för att kunna jobba förebyggande och för att kunna ge barn och unga ett snabbt stöd. Uppsökande verksamhet behöver riktas till grupper som behöver extra stöd. Tidiga insatser mot ungdomar med riskbeteende är angeläget för att färre ungdomar ska hamnar i utanförskap. Insatser och vård av barn och unga ska så långt som möjligt ske i vår egen kommun. Genom insatser ska kommunen arbeta för att minska tobak, alkohol och droganvändandet bland unga.

Socialförvaltningen brister i sitt uppdrag att utreda orosanmälningar gällande utsatta barn inom fyra månader, vilket lagen kräver. Varje månad misslyckas socialförvaltningen med att utreda cirka 200 barn inom lagstadgad tidsram. rosanmälningar gällande utsatta barn måste prioriteras av förvaltningen och det måste finnas tillräckligt med resurser för att detta ska kunna ske.

Det finns ett betänkande framtaget av Carin Götblad, före detta nationell samordnare mot våld i nära relationer, som visar att i Sverige så lever uppskattningsvis 100 000 barn och unga i hedersrelaterat förtryck. Det är vårt ansvar att se till att det inte sker här. Kommunen måste arbeta för att säkerställa att barn och unga inte utsätts för hedersförtryck av sina egna familjer eller släktingar.

Karlskrona ska ingen behöva vara utan bostad. Det är angeläget att alla får tillgång till en egen bostad och att kommunen fortsätter prioritera boendestöd. Utslussningsboende för att öka chansen till bibehållen drognykterhet behöver utvecklas. Arbetet mot våld i nära relationer måste utvecklas och förbättras. Vi moderater vill se en handlingsplan mot våld i nära relationer och nolltolerans mot utsatta barn och kvinnor. I Karlskrona erbjuds enbart män som är missbrukare behandling. Kvinnor med missbruk får åka till annan ort. Detta är inte acceptabelt. Både kvinnor och män måste erbjudas behandling i sin hemkommun. Missbruksvården måste vara jämställd i Karlskrona.

Trygg social välfärd
Moderaterna vill:

 • Att socialförvaltningen omedelbart säkerställer att utredningstiden enligt lagkrav om fyra månader gällande orosanmälningar för utsatta barn hålls.
 • Att socialtjänsten ska utveckla sitt arbete med särskilt fokus på förebyggande långsiktigt arbete för barn och unga.
 • Stärka samverkan mellan skola och socialtjänst för de barn och unga som riskerar att inte klara skolan.
 • Utveckla och utvidga arbetet med sociala insatser för socialt utsatta barn och unga.
 • Utöka fältgruppen med minst två medarbetare, från dagens fyra till sex personer.
 • Att alla som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer får stöd.
 • Att socialförvaltningen satsar på och prioriterar det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.
 • Att socialförvaltningen säkerställer att kvinnojouren har tillräckliga förutsättningar för att fullfölja sitt uppdrag med att ge kvinnor skyddat boende samt säkra att kvinnornas identitet är skyddade.
 • Säkerställa att barn och ungdomar inte lever under hedersrelaterat våld och förtryck i vår kommun.
 • Införa en jämställd missbruksvård med hög kvalité, där kvinnor och män får samma förutsättningar för
  behandling av sitt missbruk (med hemmabaserade vårdlösningar).
 • Inrätta behandlingsplatser även för kvinnor i Karlskrona gällande behandling av missbruk.