Ett rikt liv på äldre dagar

Våra seniorer ska få en trygg äldreomsorg som utformas efter hans eller hennes önskemål och behov när den väl behövs. Under 2008 när vi styrde Karlskrona kommun så införde vi fritt val inom hemtjänsten vilket har blivit en succé. På så sätt har de äldre kunna välja av vem som deras hemtjänst blir utförd av. Vi moderater anser att det är upp till varje enskild individ att kunna bestämma över sin vardag och därför vill vi fortsätta att bredda utbudet av valmöjligheten på äldre dagar.

De som vill bo kvar hemma ska kunna känna sig trygga i det valet. Kontinuitet i bemanningen är viktigt både för tryggheten och kvalitén av den service som erbjuds. Därför är det orimligt att det är 17 olika medarbetare som besöker ens hem på en 14 dagars period så som det ser ut idag.

I livets slutskede ska alla få möjlighet till en värdig vård. Därför vill vi att ett Hospice byggs i Blekinge så att de som vill kan få avsluta sin tid i en hemmaliknande miljö. Men innan dess ska de erfarna, de som levt livet länge ha en fantastisk ålderdom i Karlskrona.

Vi vill erbjuda alla som fyllt 75 hälsosamtal. Ett samtal där man gemensamt går igenom levnadsvanor, medicineringar och välmående i allmänhet. Det är bra både för den enskilde men också viktigt att fånga upp och avhjälpa begränsningar och eventuell fel medicinering. Dessa samtal kan om så önskas också ske digitalt.

Ensamheten är inte en utmaning den är ett problem därför vill vi öppna upp för fler gemensamma aktiviteter, att de som vill får möjligheten att komma ut och äta tillsammans med andra och stödja föreningar som vill skapa aktiviteter för seniorer.

En IT-satsning för seniorer som skapar möjligheter för ett enklare, mer socialt och tryggare liv. Tekniken springer iväg och för en generation som inte är uppväxt med tekniken genom modersmjölken måste vi skapa förutsättningar för att kunna bruka den. Tekniken kan också göra det möjligt för den som vill att bo kvar hemma längre i sitt hem.

Fler äldreboenden och bra boenden för äldre måste byggas i våra tätorter och på landsbygden så att fler kan bo kvar i sin hembygd. Gärna att de drivs av olika utförare och med flera profiler och inriktningar. Vi vill även här värna om valfriheten och människors olika intressen. Äldre par med olika vårdbehov ska kunna leva ihop hela livet.

I dagsläget finns det ett behov av cirka 200 bostäder inom ramen för ”Bra boende för äldre” (Trygghetsbostäder). Vi moderater vill skapa förutsättningar för Bra boende för äldre i våra tätorter, och kommunfullmäktige har bifallit vår motion om Trygghetsboende i Rödeby.

Vi moderater är både glada och tacksamma och känner stor respekt för de erfarenheter och kunskaper som aktiva seniorer kan bidra med både i samhället och i en trängre krets, i full aktivitet och i en senare lugnare levnadstid. Vi kommer att arbeta för en minskad åldersdiskriminering inom politikens ansvarsområden.

En trygg kommun att åldras i
Moderaterna Vill:

 • Utbildning inom IT för våra seniorer tex, genom studieförbund.
 • Äldreboenden samt bra boenden för äldre i våra tätorter och landsbygd.
 • Att våra omvårdnadsboenden ska ha olika profilinriktningar.
 • Fortsätta utveckla valfriheten via eget val av utförare inom äldreomsorgen.
 • Öka omsorgstagarnas delaktighet och inflytande över sin vardag.
 • Öka kontinuiteten för bemanningen.
 • Att fler träffpunkter ska utvecklas.
 • Ha en värdig vård i livets slutskede med tillgång till hospice.
 • Satsa på att bygga ut Tekniska lösningar efter den enskildes behov.
 • Införa hälsosamtal vid 75 års ålder.
 • Ha lokala lösningar och småskalighet som ger individen möjlighet till personliga önskemål.
 • Återinföra ” Teater för äldre”.
 • Bygga ett nytt äldreboende i Rödebycentrum på Gamla Mogårdstomten.
 • Bygga till och bygga ut äldreboende i Nättraby, Fredriksdalshemmet.
 • Bygga nytt äldreboende på Pottholmen.
 • Bygga nytt äldreboende i Östra Kommunen (Lyckeby, Jämjö, Sturkö).
 • Skapa förutsättningar för minst 200 lägenheter inom ramen för ”Bra boende för äldre”.