Ett växande näringsliv

Karlskrona har en unik näringslivsstruktur med globala företag som utvecklar och producerar världsledande produkter. Vi har en högskola som är ledande inom hållbar utveckling och profilerad på tekniska utbildningar. Detta i kombination med små- och medelstora lokalägda företag ger förutsättningar för en bra utveckling av vår kommun. Samtidigt kan Karlskrona erbjuda en unik och attraktiv livsmiljö. Karlskrona ska vara en konkurrenskraftig kommun som attraherar studenter och medarbetare till våra företag. Vi ska ha ett utav Sveriges bästa företagsklimat.

Karlskrona behöver fler jobb, därför ska våra företag kunna expandera och fler företag etablera sig och starta i vår kommun. Genom nya och fler jobb kan vi vara attraktiva och konkurrenskraftiga. Tillväxten drivs av företag och entreprenörers innovationskraft. Vi är en kommun som växer och det är inom näringslivet som jobben växer fram. Företagsklimat måste bli i topp och kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Alla kommunens instanser ska vara välkomnande till företagande och kontakterna ska vara smidiga med en väg in för såväl nya som befintliga företag. Kommunen ska i en tät dialog med näringslivet ge bästa möjligheter för företagsutveckling. Vi ska vara det självklara valet för nyföretagande, företagsetableringar och för företag att expandera i. Vi måste aktivt söka upp nyetableringar och ha hög service och tillgänglighet för intressenter. Entreprenörskap ska uppmuntras i skolan såväl som i hela samhället.

Vår roll är att underlätta för företagande och vi ska också skapa förutsättningar för att kommunen, högskolan och näringslivet möts. Därför vill vi Moderater fokusera på att vår Science Park blir det draglok som Karlskrona behöver och få till stånd en utbildning för Maritim undervattensteknik.

Vårt mål är full sysselsättning. Alla som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Genom jobb får våra kommuninvånare försörjning, men också samhörighet och trygghet, vänner och möjlighet till utveckling och välstånd.

Vi anser att sommarjobben som vi erbjuder måste komma fler ungdomar till del, och att alla gymnasieungdomar i Karlskrona ska ha haft möjlighet att söka och bli erbjuden ett sommarjobb. Vi måste följa upp unga som hamnar utanför och erbjuda praktikplatser och andra insatser. Vi anser att lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar inom bristyrken, lärlingsanställningar och yrkesintroduktionsanställningar i kommunen är lyckosamma satsningar för att sänka trösklarna till jobb.

Det är också en självklarhet för oss moderater att individer med funktionsnedsättning måste prioriteras i arbetet med att sänka trösklarna för fler jobb.

I Karlskrona finns många företag som producerar varor, produkter, livsmedel och tjänster. All mat som köps in genom offentlig upphandling ska ske i enlighet med de krav som ställs på livsmedelsproduktion i Sverige. Då får vi antibiotikafri mat som kommer från djur som har levt väl. Genom att ställa rätt krav vid upphandling så får livsmedelsföretagen bättre förutsättningar att verka i Blekinge och Sverige. Varje aktiv bonde bidrar i sin tur till flera arbeten inom livsmedelsbranschen. Kommunen måste även ta sitt ansvar när det gäller övriga upphandlingar så att vårt lokala näringsliv får större möjligheter och delaktighet i att utveckla vår kommun.

Näringslivets Karlskrona
Moderaterna vill:

 • Att Karlskrona ska ha ett utav Sveriges bästa företagsklimat.
 • Att kommunen prioriterar ett bra bemötande och god service med korta handläggningstider till våra företag.
 • Att kommunen erbjuder en bra service till våra företag med ”en väg in” och renodlade företagslotsar.
 • Vill ha rimliga och relevanta avgifter för företagen.
 • Utveckla Campus Gräsvik för att attrahera framtidens företag, medarbetare och studenter.
 • Säkerställa barnomsorg på kvällar och nätter.
 • Vill fortsätta satsa på sommarjobb för unga, alla som är i gymnasieålder ska ha haft möjlighet till ett sommarjobb i Karlskrona kommun.
 • Alla gymnasieelever ska erbjudas en valbar kurs i entreprenörskap och företagande.
 • Erbjuda unga sommarjobb i form av sommarföretagande.
 • Att kommunen jobbar för ett mentorsprogram mellan äldre och yngre entreprenörer för att kompetensöverföring ska kunna ske.
 • Fortsatta utveckla samarbete mellan gymnasiet och näringslivet.
 • Fortsätta utveckla lokalt profilerade gymnasieutbildningar som matchar näringslivets behov.
 • Satsa på lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar inom bristyrken, lärlingsanställningar och yrkesintroduktionsanställningar.
 • Vuxenutbildningen ska möta framtida rekryteringsbehov och ge möjlighet till karriärsväxling.
 • Att all mat som köps in genom offentlig upphandling ska ske i enlighet med de krav som ställs på livsmedelsproduktion i Sverige.