Kommunikationer

För att vi ska kunna fortsätta växa som kommun med fler boende och företag måste vi ha en fungerande infrastruktur och bra kommunikationer. Infrastruktur och kommunikationer är livsnerven för boende och för att jobben i våra lokala och globala företag ska kunna växa fram. Därför måste kommunikationer med buss, tåg och flyg utvecklas till och från Karlskrona och infrastrukturen byggas ut. Bredband och fiber är en förutsättning för boende och företagande, och ska fungera i hela kommunen.

För att stärka det som är unikt med Karlskrona och öka tillgängligheten och attraktionskraften vill vi moderater fortsätta utöka skärgårdstrafiken året runt och under högsäsong. Antalet båtplatser måste fortsätta att byggas ut.

Kommunen ska tillsammans med Trafikverket bygga ut gång- och cykelvägar i och mellan våra stadsdelar, på landsbygden och i skärgården, förutom de satsningar vi gör på gång- och cykelvägar i vår egen infrastruktur. Vi kommer prioritera att gång- och cykelvägarna i hela vår kommun ska vara trafiksäkra.

Karlskronas läge, som ett nav i Östersjön och med grannländer på kontinenten och i Baltikum, ger oss unika möjligheter för transporter av människor och gods i södra Östersjön. Utvecklingen på Verkö måste ta ny fart för hållbara transporter på järnvägen med ett logistikcentrum som en viktig pusselbit.

Karlskronas tätorter och mindre orter ska kännas levande, attraktiva och tillgängliga med plats för upplevelser och möten, där människor känner sig delaktiga och trygga.

Vårt mål är att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Därför vill vi att investeringar i infrastruktur, kollektivtrafik och cykelvägar sker både i tätorter, i skärgården, i landsbygden och på Trossö.

Snabba kommunikationer
Moderaterna vill:

  • Bygga ut kollektivtrafiken till Skillingenäs och Trummenäs.
  • Öka möjligheten för resande till och från Karlskrona med buss, tåg och flyg.
  • Att kommunen tar initiativ till att på nytt starta utvecklingsarbetet för Verkö.
  • Att kommunen tar initiativ till att på nytt och igen utveckla den gröna transportkorridoren Baltic Link.
  • Att kommunen aktivt arbetar för att säkerställa att utbyggnaden av E 22 Jämjö-Lösen äger rum senast innan 2020.
  • Att Nättraby-Ronneby Öst E 22 arbetas in i Trafikverkets nationella plan med byggstart senast 2025.
  • Trafiksäkra gång- och cykelvägar så att de är trygga i hela kommunen.