Miljö- och klimatpolitik för ett hoppfullt Karlskrona

Få frågor bekymrar människor mer än tillståndet för miljö och natur. Med utgångspunkt i moderata grundvärden och idéer om marknadsekonomi, kostnadseffektivitet och internationell samverkan samt forskning och innovation har vi tagit fram förslag till en ny och fördjupad miljö- och klimatpolitisk där kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet är tydlig. Moderaterna tror på människans inneboende förmåga att hitta nya vägar för att lösa komplicerade problem. Vår uppfattning är därför att miljö- och klimatutmaningar inte i första hand ska lösas genom att begränsa människor, utan genom att skapa förutsättningar för lösningar som minskar eller eliminerar de negativa effekterna av mänsklig miljöpåverkan. Moderat miljö- och klimatpolitisk ska göra skillnad på riktigt.

 • Utsläppen av giftiga ämnen till hav och sötvatten skall minskas från
  kommunens reningsverk, år 2025 ska allt vara renat.
 • Utsläpp från läkemedel passerar dagens reningsverk. Åtgärder måste sättas in vid utsläppets källa, senast 2025.
 • Kommunen skall verka för att (åter)skapa kretsloppen av växtnäring.
  Kvalitetssäkrat reningsverksslam är viktigt för att denna slutprodukt skall vara
  lämplig för att återföra till åkermark.
 • Kommunen skall verka för åtgärder som såväl minskar tillförseln av
  näringsämnen till hav och sjö samt för att redan tillförda näringsämnen
  återvinns.
 • Vid all samhällsplanering ska vi Moderater sätta människan och miljön först,
  exempel kan vara väl upplysta gröna stråk i statsmiljö. Allt för tryggheten, en
  känsla att vara nära naturen och säkerheten.
 • Vi vill att investeringar i cykelvägar sker både i tätorter, i skärgården, i
  landsbygden och på Trossö.

Attraktionskraft

Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att enklare att bygga nära vatten, därför behöver våra förslag för mer ändamålsenliga regler för strandskydd genomföras. Det behövs dessutom förenklingar och nya lösningar av problemen kring enskilda avlopp.

Mikroplaster på idrottsplatser

Konstgräsplaner läcker ut över 3000 ton mikroplaster i naturen varje år. Det är bara trafiken som ger större utsläpp. Mycket hamnar i vattendrag och hav. Ska vi kunna fortsätta att använda konstgräsplaner så krävs det att vi stoppar läckaget. Tillsyn, kontroll och ett åtgärdsprogram behövs.

Källsortering ökade öppettider Mältan

Vi Moderater anser att vi ska källsortera nära förbrukaren. Detta innebär att vi ska ha sopkärl där vi kan lägga olika sorter avfall i. Öppettiderna bör även ökas för att göra det lättare att bli av med sitt avfall på ett miljösäkert sätt.

Använd mer solenergi

Direktiv till kommunala fastigheter och bolag: Uppsättning av solpaneler, ladd infrastruktur och energieffektivisering med samarbetspartners.

Maten

Maten som serverar i Karlskrona kommun ska vara närproducerad i större utsträckning.

Skärgårdstrafiken

För den enskilde båtägaren är det viktigt att kommunen installerar alternativa tankställen för bränsle till fritidsbåtarna och att vi får fler båtplatser. Karlskrona är en skärgårdskommun där pendeltrafik på havet är ett bra alternativ till bil och buss. Det naturliga borde vara att ta båten.