Vi moderater vill öka bostadsbyggandet!

Vi vill öka bostadsbyggandet i attraktiva livsmiljöer, både på landsbygden, i skärgården i tätorter och på Trossö. Vi vill ha nya villaområden, bostadsrätter, studentbostäder och bra boende för äldre. Det är i mångfalden av boendeformer som alla kan finna en passande bostad i alla skeden av livet. Vi ska ta tillvara strandnära lägen både vid sjöar och i skärgården och en attraktiv landsbygd där många vill bosätta sig.

I en kommun som växer och expanderar med fler företag, jobb och människor skapas det möjligheter. Flera andra kommuner i vår storlek har lyckats betydligt bättre med bostadsbyggandet och Karlskrona behöver ett högre tempo i bostadsbyggandet. Människor som skulle ha kunnat flytta hit tvingas istället att pendla. Studenter får inte bostäder i tid och människor som får jobb i vår kommun hittar inte bostad. När företagen inte kan anställa och rekrytera medarbetare riskerar vi att gå miste om utveckling och jobbtillväxt. Det är ett problem att det byggs för lite bostäder i Karlskrona.

Under vår moderata ledning växte flera villaområden fram. Vi gjorde hela grundarbetet för vår nya stadsdel, Pottholmen. Vi bjöd in exploatörer som nu bygger i Karlskrona. Fantastiska villaområden i attraktiva miljöer har vuxit fram under vår ledning, Skillingenäs, Trummnäs, Bastasö, Norra Backen, Ringö med flera. Det sista villaområdet som exploaterats i Karlskrona kommun är Trummenäs, och det området invigdes under vår moderata ledning.

Vi vill fortsätta den utvecklingen och öka tempot i bostadsbyggandet i Karlskrona. Karlskrona behöver ett nytt ledarskap! Vi är din röst för attraktiva bostäder och ett ökat tempo i bostadsbyggandet!

Vi moderater vill öka bostadsbyggandet och kommer att jobba för:

 • Att planavdelning tar fram planer motsvarande minst 800 bostäder per år.
 • Att ytterligare minst 200 studentbostäder ska stå klara fram till 2020.
 • Att det ska erbjudas ”Bra boende för äldre” i våra serviceorter/tätorter.
 • Öka takten i byggandet av bostäder på Pottholmen.
 • Skapa en långsiktig strategi för ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä.
 • Ta fram en detaljplan för Hattholmen som en oas av bostäder, aktiviteter och
  upplevelser.
 • Att nya stadsdelar och bostäder ska präglas av varierande och nydanande arkitektur och ha en hög miljö- och energiprestanda.
 • Ta fram en fördjupad översiktsplan för Öljersjö/Torsnäs.
 • Att kommunen möjliggör för fler bygglov i strandnära läge.
 • Införa ”Bygglov över disk” för enklare ärenden.
 • Ta ett tydligt helhetsgrepp i bostadsplaneringen genom att snabba upp och
  förenkla byggprocessen.
 • Att kommunen tar fram en modell för uppföljning av detaljplaneprocessen
  kopplat till kommunens investeringsplanering.
 • Att kommunen prioriterar planer och projekt som kan genomföras i närtid och
  säkerställer tillgången till mark för fortsatt utbyggnad av nya bostäder.