Samlad opposition kräver omgående trygghetsinsatser

oktober 4, 2021

Karlskrona den 4 oktober, 2021.

 

NÄMNDINITIATIV

Övergrepp och våld mot barn, knarkförsäljning samt gängslagsmål. Detta är några av den senaste tidens händelser i Karlskrona. Detta är inte acceptabelt i vår kommun.

Den samlade oppositionen i kommunstyrelsen; Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, anser att det krävs omfattande insatser för att öka tryggheten för Karlskronas invånare. Samtidigt måste vi bekämpa våldsbrotten. Minoritetsstyret (S, C och L) är tyvärr passiva och därför väljer vi, som samlad opposition i kommunstyrelsen, att agera. Våra kommuninvånare förtjänar att få känna sig trygga. Därför krävs det insatser från skola, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltningen samt ett intensifierat samarbete med polisen.

Utöka fältgruppen och inför trygghetsvärdar

Det förebyggande arbetet måste stärkas omgående och fram tills det fungerar, föreslår vi att kommunen anställer trygghetsvärdar* och utökar fältgruppen för att stärka tryggheten i Karlskrona. Tillsättandet av trygghetsvärdar har varit framgångsrikt i många andra kommuner. Fältgruppens arbetsformer är redan kända och etablerade och behöver inte definieras.

Trygga skolor

Det är avgörande att våra barn och unga har tillgång till en trygg skolmiljö. Skolmiljön är avgörande för att stärka tryggheten. Det är oacceptabelt att vi har ett eftersatt underhåll på våra skolor. Därför föreslår vi från oppositionen att de ekonomiska medel som finns kvar i pris- och lönereserven, (och inte kommer att kunna användas under innevarande år till löner) används för att åtgärda det eftersatta underhållet på våra skolor under innevarande år.

Ovanstående satsningar och åtgärder anser vi är nödvändiga för att bygga Karlskrona starkt. Tillsammans kan vi göra skillnad. Därför väljer vi som opposition i kommunstyrelsen, att tillsammans föreslå trygghetsskapande åtgärder.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta:

 Att ge socialnämnden i uppdrag att utöka och fördubbla fältgruppen från 4 till 8 medarbetare, och att detta finansieras med 500 tusen kronor från kommunstyrelsens ”utvecklingsreserv” under 2021 och 2,8 miljoner kronor från kommunstyrelsens ”reserv för oförutsett” för 2022.

Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att anställa trygghetsvärdar som ska motsvara cirka 8 årsarbetare. Trygghetsvärdar ska ha klädsel som visar att de är trygghetsvärdar samt tillgång till fordon (märkt med trygghetsvärdar) så att de kan röra sig runt om i kommunen.

Att finansieringen för trygghetsvärdar tas från kommunstyrelsens ”utvecklingsreserv” om max 2 mkr för 2021 och kommunstyrelsens ”reserv för oförutsett” om max 7,5 mkr för 2022.

Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inleda en dialog med motorburen ungdom för att anordna mötesplatser till dem, där det finns tillgång till toaletter och möjlighet att äta. Detta kan till exempel lösas genom parkeringar vid våra fritidsgårdar och utökade öppettider fredagar och lördagar.

Vi behov ska kommunstyrelsen finansiera detta med upp till 100 tusen kronor som ska ta från kommunstyrelsens ”utvecklingsreserv” för 2021.

Att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att omedelbart åtgärda det eftersatta underhållet på våra skolor med 15 miljoner kronor under 2021.

Finansieringen av det eftersatta underhållet ska tas från kommunstyrelsens löneprisreserv 2021.

Att ge KFL i uppdrag att utreda hur man kan använda sig av ”Sluta Skjut-modellen” i Karlskrona. Senast i januari 2022 ska KLF återkomma till kommunstyrelsen och redovisa hur detta arbete kan genomföras. Modellen finns beskriven på polisens hemsida. (Se länk i slutet av detta dokument.)

Att det förstärkta KSAU är styrgrupp för att styra och följa upp det trygghetsskapande arbetet med hur avsatta medel används och vilken effekt åtgärderna ger. Uppföljning ska ske varje månad.

 

Camilla Brunsberg (M) oppositionsråd

Christoffer Larsson (Sd) gruppledare

Billy Åkerström (Kd) gruppledare

Madeleine Norman (Mp) gruppledare

 

Carl-Göran Svensson (M) ledamot

Emma Swahn (M) ledamot

Morgan Kullberg (M) ersättare

Sophia Ahlin (M) ersättare

Julia Melander (M) ersättare

 

Göran Eklund (Sd) ledamot

Ronnie Nilsson (Sd) ledamot

Jan Lind (Sd) ersättare

Christer Leksell (Sd) ersättare

Sanna Svennesson (Sd) ersättare

 

Per Nordensson (Kd) ersättare

 

 

*Beskrivning och direktiv för Trygghetsvärdar:

”Kommunens trygghetsvärdar arbetar kvällar och nätter. De kör omkring i kommunen och slår larm om de ser något som inte står rätt till. Genom sin närvaro ska brottslig verksamhet förebyggas. Trygghetsvärdarna har inte några polisbefogenheter och är inte heller några väktare. Trygghetsvärdarna ska arbeta mot oönskade händelser och för en ökad trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i Karlskrona kommun.

Trygghetsvärdarnas grunduppdrag är att vara en resurs i kommunens trygghets- och skadeförebyggande arbete genom att arbeta situationsanpassat. De ska vara synliga i kommunens geografiska område och ”vaka” över kommunen.

Trygghetsvärdarna är även en resurs i att minska bostadsinbrotten. Först och främst handlar det om att öka synligheten i villakvarteren, framförallt i områden som statistiskt sett drabbas av flest inbrott.

Under sommarhalvåret, när det rör sig fler människor i kommunen, ska trygghetsvärdarna synas där människorna finns. Både för att ha en lugnande effekt, men även som en service till de som befinner sig i kommunen.

Trygghetsvärdarna rör sig ute i kommunen och ser saker som annars inte uppmärksammas, alternativt upptäcks senare. Kopplingen till säkerhetschefen gör att de kan bidra till en ökad trygghet i samhället. Via SOS-alarm kan trygghetsvärdarna nå kommunens jour och beredskap, för att exempelvis informera om en översvämning eller ett träd som fallit över vägen.

På så sätt kan rätt funktion kontaktas och möjligheten att i ett tidigt skede åtgärda det som inträffat ökar. Att hjälpa en skadad eller riskutsatt person i form av omplåstring, samtal till anhörig eller i allvarligare fall larmning av ambulans är ett annat exempel.”

Beskrivning ovan är i stora drag hämtad från Lomma kommun som underlag för ett konkret arbetssätt. Lommas beskrivning av trygghetsvärdar finns på följande hemsida:

https://lomma.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/trygghetsvardar.html?fbclid=IwAR0WmxLzKEE4SLJ_4sIa3M5nUFaxe5N1QbUnwNCeBlI5N_yWm1iVYAMcv9Y

 

Hitta samverkansformer för brottsförebyggande arbete:

Sluta Skjut är en framgångsrik arbetsmodell som används i andra kommuner och syftar till att i samverkan med polis, kommun, myndigheter och medborgare få stopp på den grova brottsligheten. Modellen beskrivs på polisens hemsida:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/dodligt-vald/sluta-skjut/