Välfärd före bidrag

Vår gemensamma välfärd grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. Skattepengar kommer ur den tid och det engagemang människor lägger på sin anställning eller sitt företag.

När fler jobbar och fler företag startas kan flera vara med och betala för vår gemensamma välfärd. I Karlskrona har ett nytt utanförskap vuxit fram under de senaste åren och alldeles för många som skulle kunna jobba lever på bidrag. Fler jobb och fler i arbete är därför den bästa garanten för en väl utbyggd välfärd.

Skattehöjningar gör det mindre lönsamt att gå från bidrag till jobb, mindre lönsamt att jobba samt dyrare och krångligare att skapa jobb för företagen. Vi behöver fler skattebetalare, inte högre skatter. Kommunens främsta uppgift är en väl fungerande välfärd med hög kvalité.

Vi kan aldrig acceptera nedskärningar inom välfärdens kärnverksamhet som skola, socialtjänst, äldreomsorg och LSS. Särskilt oroande är situationen i Karlskrona, där det S-ledda styret har höjt skatten samtidigt som stora besparingar skett inom välfärdens kärna. Skolorna i Karlskrona ska hålla toppklass, oavsett om de drivs i kommunal eller fristående regi. I Karlskrona ska socialt utsatta barn få det stöd och den hjälp de behöver. Den systematiska underbudgeteringen av socialtjänsten måste få ett slut.

Äldreomsorgen ska vara trygg, tillgänglig, hålla en hög kvalité och bryta ensamheten. Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen är viktig för att äldre ska känna trygghet och välbefinnande. En äldre person i Karlskrona med hemtjänst får hjälp av i snitt 17 olika medarbetare under en 14-dagars period. Vi ligger sämre till än många andra kommuner. Vi vill höja personalkontinuiteten för att öka tryggheten, välbefinnandet och höja kvalitén för äldre. Fler äldreboende måste byggas i våra tätorter och på landsbygden så att fler kan bo kvar i sin hembygd. Gärna av fler utförare med olika profiler och inriktningar. Vi måste värna valfriheten.

Vi vill ge ökat fokus till kommunens kärnverksamhet. Karlskrona ska ha starka och tydliga rutiner för att förebygga missbruk av pengar. Kommunens rykte som arbetsgivare och attraktiv kommun att investera i måste säkras framöver. Karlskrona har under mandatperioden haft en omfattande löneskandal. Löneutbetalningarna har havererat och miljontals kronor i felaktiga löner har betalats ut. Skattepengar måste gå till kommunens kärnverksamhet. Varje missbrukad krona är en stöld från medborgarna.

För att det ska gå att lita på välfärden vill vi:

  • Satsa på en välfärd av hög kvalité som är tillgänglig för dem som behöver den.
  • Garantera att socialt utsatta barn får det stöd och den hjälp de behöver.
  • Utveckla en trygg äldreomsorg med hög personal- kontinuitet.
  • Prioritera kärnverksamheten, förebygga missbruk av skattepengar och säkerställa att skattemedel används effektivt.