2 mars, 2017

Det behövs en plan för våldsbejakande extremism

På kommunstyrelsen förra veckan klubbades det en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Karlskrona. Vi moderater anser att den saknar konkreta verktyg för individer som kommer i kontakt med radikalisering i sin vardag.

 

Personer runt om i Sverige radikaliseras och det krävs tydligt lokalt ledarskap för att Karlskrona ska kunna vara ett fortsatt tryggt och öppet samhälle. Vi kan inte vara naiva. Som ett exempel har Polisen i Borås gjort en kartläggning och konstaterat att cirka 100 personer har beröring med IS i Borås kommun, och ligger i riskzonen för att radikaliseras. Polisen uttalar att det förmodligen ser likadant ut i hela Sverige.

Vi moderater krävde på Kommunstyrelsen att Kommunen måste säkerställa att föreningsbidrag eller stöd från kommunen inte utgår till ideella föreningar eller organisationer som stödjer ett icke demokratiskt arbetsätt, eller inte stödjer människors lika värde. Det är angeläget att kommunen kvalitetssäkrar att pengar varken betalas ut till extremister eller organisationer som inte bejakar kvinnors och mäns lika värde.

Vi moderater krävde även att det tydliggörs på kommuns hemsida vart man ska vända sig om man misstänker att någon i ens närhet håller på att radikaliseras. Kommunen måste ha beredskap för att kunna ta emot samtal från oroliga anhöriga och kommuninvånare. Vi behöver underlätta för familjemedlemmar som misstänker att någon i deras omgivning håller på att radikaliseras att hitta en väg in i kommunen där de kan få stöd. Experter pratar om att det är de oroliga mammorna som är nyckeln till att samhället idag får vetskap om vilka som har eller håller på att ansluta sig till IS. Det starkaste skyddet enligt många insatta är oroliga mammor som reagerar och agera. Därför måste kommunen vara tydlig med vart man kan vända sig som familjemedlem och kommuninvånare om man misstänker eller upptäcker radikalisering i sin närhet.

Vi vill också att det ges ett uppdrag till arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism att omgående ta fram ett konkret underlag där det tydligt framgår hur man ska gå tillväga som medarbetare om man upptäcker IS symboler eller andra symboler som stödjer våldsbejakande extremism, eller om man misstänker att någon håller på att radikaliseras. Karlskronas medarbetare måste känna sig trygga i att agera och veta hur de ska agera om de misstänker att en elev eller brukare har anknytning till IS. Därför kan vi inte nöja oss med att en del av vår personal ska utbildas, utan här måste vi som arbetsgivare ta fram tydliga riktlinjer för hur man ska agera om man känner misstänksamhet eller hittar symboler med extremistiskt inslag. Vår utgångspunkt är att våra medarbetare ska känna sig trygga och veta hur de ska handla om de hamnar i en utsatt situation kring radikalisering.

Vi har tidigare klart och tydligt deklarerat att Karlskrona kommun ska uttala nolltolerans mot IS symboler och andra symboler som stödjer våldsbejakande extremism. För oss moderater är det självklart att vi samlar oss och är lika tydliga när det gäller IS och terror hot som vi var när vi slogs mot nynazism lokalt i vår kommun. Därför förväntar vi oss att vi gemensamt uttalar nolltolerans mot IS symboler och andra symboler som stödjer våldbejakande extremism.

Tyvärr är det nuvarande lokala styret passivt inför våra skarpa förslag och nöjer sig med att ta fram en handlingsplan som enbart riskerar bli en hyllvärmare. Vi behöver nu kraftsamla för att vinna valet 2018.

Vi fick bra media genomslag på denna aktuella fråga, och bifogar länken till artikeln i Sydöstran här.

http://www.sydostran.se/karlskrona/politikerna-oense-kring-ny-handlingsplan-mot-extremism/

Så här löd våra yrkanden som vi la på Kommunstyrelsen:

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att föreningsbidrag eller stöd från kommunen inte utgår till ideella föreningar eller organisationer som stödjer ett icke demokratiskt arbetsätt, eller inte stödjer människors lika värde.

– Det ska tydliggöras på Karlskrona kommuns hemsida vart man ska vända sig om man misstänker att någon i ens närhet håller på att radikaliseras.

– Att ge arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism ett uppdrag att omgående ta fram ett konkret underlag där det tydligt framgår hur man ska gå tillväga som medarbetare om man upptäcker IS symboler eller andra symboler som stödjer våldsbejakande extremism, eller om man misstänker att någon håller på att radikaliseras.

– Att Karlskrona kommun uttalar nolltolerans mot IS symboler och andra symboler som stödjer våldsbejakande extremism.

Med vänlig hälsning

Camilla Brunsberg, oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Karlskrona