2 mars, 2017

Måndagsbrev från Carl-Göran Svensson

I lördags var det arbetsCGSvensson istämma med moderaterna i Blekinge. Vår partisekreterare Tomas Tobé var stämmotalare. Tomas tog bland annat upp frågorna om integration, migration, försvar och skolan. Det genomgripande av hans tal var att Sverige inte har en regering som är regeringsduglig. De saknar folklig förankring.

 

 

 

Stämman tog beslut i en proposition om integration, beslutet blev

 • Att     Moderaterna i Blekinge verkar för att snabba upp asylprocessen så väntan på beslut blir max 3 månader.
 • Att     Moderaterna i Blekinge verkar för att undervisning på modersmål blir frivillig och läggs    utanför ordinarie läroplanen.
 • Att     Moderaterna i Blekinge verkar för att underlätta för frivilliga insatser i integrationsarbetet.
 • Att     Moderaterna verkar för att alla som går i svensk skola ska ha svenska som förstaspråk.
 • Att     verka för att en nationell strategi för validering tas fram.

Samt skrivelse till moderaternas skolgrupp om förändringar av den svenska skolan. Bland annat att verka för att införa ämnesbetyg istället för kursbetyg. Moderaterna i Blekinge vill därför verka för hårdare straff mot mobbning och kränkning

Stämma beslöt också att göra ett uttalande om förenklade regler i plan- och bygglagen samt miljöbalken som skickades till moderata riksdagsgruppen. Se nedan. 22 motioner behandlades på stämman allt från dödshjälp till förenklade regler för lantbruksföretag.

Uttalande från Moderaternas förbundsstämma lördagen den 16 april 2016 i Olofström, som är skickat till moderata riksdagsgruppen

Sverige är ett land med ett stort regelverk kring hur byggnation får ske. Alliansregeringen har gjort stora förenklingar av lagstiftningen. Bland annat infört fler bygglovsfria åtgärder för den enskilde.  Vi ser nu att investeringar i byggandet har ökat med anledning av dessa åtgärder. Men det finns fortfarande krångliga regler som kan förändras till det bättre för medborgarna. När vi studerar planprocessen är ett av problemen att den är ineffektiv för det svenska bostadsbyggandet.

Vi föreslår att moderata riksdagsgruppen arbeta framförändringar enligt nedan till riksdagen.

 • Återinför enkelt planförfarande på vårt gamla vis genom att stryka granskningen i standardförfarandet, om inkomna synpunkter inte leder till påtagliga förändringar av förslaget.
 • Stryk alla absoluta gränser och skydd i miljöbalken, så att dess intressen kan avvägas mot andra, i likhet med vad plan och bygglagen i övrigt reglerar. De särskilda skälen för strandskyddsdispens behöver ses över, liksom biologisk mångfald och bullernormer. En faktor kan inte vara absolut, om inte den viktigaste är det.~Samt inför LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) även inom kustområden.
 • Gör bostadsförsörjning till ett riksintresse.
 • Finn ett sätt att få de statliga myndigheterna att prioritera regeringens aktuella politik istället för riksintressen från 80-talet.~Bostadsbyggandet måste kunna lyftas som ett starkt allmänt intresse och vägas mot andra riksintressen.
 • Ge större utrymme för tolkningar av avvikelse från detaljplaner i bygglov. Överklagandeprocesserna tar idag för lång tid.~Undersöker möjligheten till förändring av att överklagan endast kan ske till en instans
 • För många särintressen av olika slag utöver riksintressen. Tex artskyddsförordningen som sätter stopp i redan antagna planer. Kommunens planmonopol och planens juridiska status sätts ut spel när antagna detaljplaner äventyras på grund av att det skulle eventuellt kunna tänkas finnas förekomst av arter eller bara var en gynnsam plats för en art.

Fler incitament behövs för att öka byggandet utanför attraktiva markområden i tillväxtorter till förmån för samhällen med tillgång till skolor och kollektivtrafik/pendlingsmöjligheter, men där de ekonomiska riskerna är för stora för kommersiella byggentreprenörer att bygga. Det är inte rimligt att byggkostnaderna istort sett ska vara samma oavsett om man bygger i Blekinge län eller i Stockholms län.

TV i bussarna

Vid senaste sammanträdet med trafiknämndens arbetsutskott beslöt vi att det ska installeras TV-skärmar i bussarna. På dessa skärmar kommer det att visas information om busstider och olika event som sker i Blekinge.  Det kommer även att finnas reklamplatser på dessa skärmar. Karlstadbuss har redan infört detta system. Idag när man åker med Arlanda express finns en liknade information på tågen.

Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona