28 maj, 2018

Hög tid att reformera strandskyddet

Det svenska strandskyddet är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som det är ett betydande hinder i kommuner runt om i landet som vill bygga bostäder i attraktiva områden.

Dagens generella och mycket omfattande strandskydd är inte hållbart om vi ska kunna värna landsbygdens attraktivitet och öka bostadsbyggandet. Regelverket är ohållbart givet den naturbild som återfinns i Sverige med omkring 39 000 mil kust och stränder. I Karlskrona finns det fantastiska möjligheter till boendemiljöer där det strikta strandskyddet begränsar nybyggnation. Vi ser även idag hur allt för många länsstyrelser ofta tillämpar det utökade strandskyddet på 300 meter, istället för det generella på 100 meter.

Det finns givetvis specifika områden där strandskyddet bör värnas för att allmänhetens tillgång till den specifika kustdelen eller stranden är eftersträvansvärd. Lagstiftningen måste bli mer balanserad och flexibel. Vi vill se ett regelverk som utgår från att det är tillåtet att bygga i sjönära lägen men att kommunerna genom proportionella bedömningar får se över ett begränsat antal områden som är extra skyddsvärda och införa strandskydd om det anses ändamålsenligt och tydligt är i allmänhetens intresse.

Äganderätten måste stärkas och möjligheten att få tillgång till byggbar mark måste förbättras. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd.

Mats Green (M)
Bostadspolitisk talesperson

Camilla Brunsberg (M)
Oppositionsråd Karlskrona

Carl-Göran Svensson (M)
2:e vice ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden