2 mars, 2017

Karlskrona kommun måste ta initiativ till att genomföra åldersbedömningar av ensamkommande barn

10561528_10204461872496397_1363224263565176979_nIdag har vi stämplat in en motion gällande åldersbedömningar av ensamkommande barn till kommunfullmäktige i Karlskrona. Vi anser att det är orimligt att vuxna bor tillsammans med barn och att de barnen som vi placerar i vår kommun ska känna sig trygga. Hela motionen går att läsa nedan

Karlskrona kommun måste ta initiativ till att genomföra åldersbedömningar av ensamkommande barn

Allt oftare uppdagas det att flyktingar som utgör sig för att vara ensamkommande barn inte är barn utan i själva verket är vuxna.

Vi moderater anser att vi har ett stort ansvar i att inte placera vuxna tillsammans med barn. Vi skulle aldrig acceptera det vid andra former av placeringar inom socialtjänsten och vi ska inte heller medverka till att det sker på HVB-hem för ensamkommande barn.

Det handlar främst om att skydda de barn som har ett skyddsbehov. Men det finns flera aspekter. Förutom den ekonomiska, fyller vi också våra skolor med vuxna elever och vi låter vuxna människor komma undan med brott, då de utgör sig för att inte vara straffmyndiga.

Migrationsverket har idag i uppdrag från regeringen att göra åldersbedömningar. De brister i sitt uppdrag, eftersom vuxna placeras tillsammans med barn. När de inte fullföljer sitt uppdrag anser vi moderater att Karlskrona kommun måste ta ansvar för de barn som lever under vårt kommunala ansvar och därför tar initiativ till att åldersbedömningar genomförs.

Med anledning av ovan föreslår moderaterna i Karlskrona kommunfullmäktige besluta:

Att Karlskrona kommun tar initiativ till att medicinsk åldersbedömning genomförs i de fall då ensamkommande barn inte kan styrka sin ålder och när Migrationsverket brister i sitt uppdrag att åldersbestämma ensamkommande barn då det råder osäkerhet kring ifall den asylsökande är barn eller vuxen.

Camilla Brunsberg (M), gruppledare