9 maj, 2022

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

✅ BRYGGOR VID VATTENDRAG
Karlskrona är en skärgårdskommun med många enskilda bryggor runt flera vattendrag. Många av bryggorna är till åren komna och behöver kanske renoveras och i vissa fall kanske muddringar behöver göras för att återställa bryggornas funktion.
Om en bryggägare ska muddra krävs det ett tillstånd för vattenverksamhet. Detta tillstånd söker man hos länsstyrelsen, som beviljar eller avslår ansökan. Karlskrona kommun är i dag remissinstans till länsstyrelsen i dessa ärende. Som det varit hittills har politiken i Karlskrona inte yttrar sig över dessa muddringstillstånd. Det finns säkert någon som tycker att detta är ett rent tjänstemansyttrande. Men då ska man också veta, att när en fastighetsägare vill bygga en brygga, då är det nämnden (politiken) som fattar beslutet. Därför är det naturligt för mig att nämnden också svarar på remisserna angående besluten om muddring och underhåll av bryggorna. Många gånger är det olika typer av sediment som bildas vid utloppen från de olika vattendragen. Därför är det till stor miljönytta att rensa upp runt bryggorna.
✅ STUDENTBÅTEN
På fredag den 13 maj är det sista dagen som Studentbåten kan finnas kvar i Karlskrona. Karlskrona kommun har fått rätt i sina beslut i Förvaltningsrätten. Nu får vi hoppas att ägaren till båten transporterar bort den. Han har ju förlorat sina överklaganden, så det känns naturligt att den lämnar Karlskrona.
✅ KOMMUNENS LANDSBYGDSDAG
I förra veckan representerade jag Moderaterna på kommunens landsbygdsdag. Det var många intressanta diskussioner under mötet, men framför allt under fikat. Flera föreningar hade förslag på förbättringar och hur vi kan utveckla landsbygden. Kalmarhems VD informerade om hur Kalmar bygger på landsbygden, bland annat pågår ett projekt i Påryd.
Det som var lite intressant var att Kalmarhem gör upphandlingar med konkurrerande entreprenörer. Sedan får tre till fyra av dem uppdraget att utföra entreprenaden. På det sättet kommer de i gång snabbare med sina byggnationer. Kanske något för Karlskronahem att titta på?
✅ MANIFESTATIONER FÖR UKRAINAS BEFOLKNING
Samtliga partier i kommunfullmäktige ställer sig bakom att fortsätta med manifestationerna på Klaipedaplatsen måndagar klockan 12. Hoppas du har möjlighet att närvara ibland, för att stödja befolkningen i Ukraina.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona