20 februari, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

FLERA NYA SATSNINGAR
✅I torsdags tog Karlskronaalliansen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om verksamhetsplanen för 2023. Det innebär satsningar på nya bostäder och verksamhetsmark i kommunen för att möta den framtida tillväxten.
• Vi kommer att förstärka samhällsbyggnadsprocessen med att testa parallella processer från idé till färdig byggnad, för att korta ned handläggningstiderna. Vi ska även öka samverkan med näringslivet, fastighetsägare och politiken.
• Vi beslutade att inleda ett planarbete för Riksbanken 16 (Åhlenshuset). Avsikten är att tillåta kontor och centrumändamål i fastigheten. Bottenvåningen ska fortfarande bestå av handel för att vi ska behålla en levande stadskärna.
• Detaljplanen för Gäddan på Saltö beslutades att skickas till kommunfullmäktige för godkännande. Planen medger byggnation av förskola.
• Vi beslutade att föreslå att kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta ett projekt om en bevarande- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona i samarbete med Länsstyrelsen. Det kommer att finnas olika referensgrupper med föreningslivet och myndigheter.
FÖRENKLA BYGGPROCESSEN
✅Vi är många som tycker att processen för att bygga tar lång tid och det är en massa olika instanser som ska vara delaktiga i processen. Om vi jämför oss med andra länder så har vi en lång process. Vad kan vi inom kommunen göra för att minska på denna process? Internt i kommunen så skickas olika detaljplaner på remiss till kommunens samtliga nämnder för yttrande. I framtiden kanske vi bara ska skicka det till den nämnd som är berörd av byggnationen. Är det ett äldreboende så kanske det räcker med att skicka planen till äldrenämnden för yttrande.
Det krävs ett bra kartmaterial för att kunna göra detaljplaner. I dag köper kommunen dessa av Lantmäteriet och Metria, men det kanske är möjligt att kommunen själv har denna tjänst.
I dag, när ett arbete med en ny plan startar, börjar det med planavdelningen sedan kommer mark- och exploateringskontoret och därefter projekteringsavdelningen. Om vi gör detta parallellt skulle mycket av tiden kunna minskas. Självklart finns det en risk med detta, om planen inte blir godkänd har vi förlorat insatserna med projekteringen.
För att se om detta är möjligt, har förvaltningarna i samband med uppdraget att göra en ny detaljplan för nya kulturskolan, provat detta tillvägagångssätt. Min förhoppning är att vi vid årsskiftet 2023 – 2024 ska kunna ha en färdig detaljplan för att starta byggnationen av nya lokaler för kulturskolan.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona