20 februari, 2023

Rapport från gruppmötet!

RAPPORT FRÅN SENASTE GRUPPMÖTET:
✅Karlskronaalliansens miljö- och samhällsbyggnadsgrupp har nu tagit beslut om nämndens verksamhetsplan för 2023. Det innebär satsningar nya bostäder och verksamhetsmark i kommunen för att möta den framtida tillväxten.
✅Vi kommer också att förstärka samhällsbyggnadsprocessen med att testa parallella processer från idé till färdig byggnad. Det gör vi för att korta ned handläggningstiderna.
✅Vi ska öka samverkan mellan näringsliv, fastighetsägare och politik.
✅Vi beslutade att inleda ett planarbete för Riksbanken 16 (Åhlenshuset). Avsikten är att tillåta kontor och centrumändamål i fastigheten. Bottenvåningen ska fortfarande bestå av handelsverksamhet vilket är viktigt för en levande stadskärna.
✅Detaljplanen för Gäddan på Saltö beslöts skickas till kommunfullmäktige för godkännande. Planen medger byggnation av förskola.
✅Vi beslöt föreslå att kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag starta upp ett projekt om en bevarande- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona i samarbete med Länsstyrelsen. Det kommer att finnas olika referensgrupper med föreningslivet och myndigheter.
Carl-Göran Svensson (M)
ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden