21 april, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Strandskyddets syfte och betydelse

 

Vi har en fantastisk skärgård och kustremsa i vår kommun. Där har människor bott i generationer tillbaka, från fiskare till bönder. De har vårdat och skött detta på ett mycket bra sätt.

Vi fick en strandskyddslag 1950. Avsikten med denna lag var att trygga allmänhetens tillgång till stränderna och det skulle bara vara på enbart vissa utpekade områden. Efter 1975 kom strandskyddet att gälla generellt i hela vårt land. 1994 utvidgades det till att även omfatta strändernas betydelse för den biologiska mångfalden.

Det beslut som nu ligger på Länsstyrelsens i Blekinge, för Karlskrona kommun, kommer att få stora konsekvenser för kommunens utveckling. Av kartmaterialet framgår det att jordbruksmark är skyddat med strandskyddslagen. Strandskyddet ska inte skydda landskapet, dessutom ger lagstiftningen inte den möjligheten. Jordbruksmark, där det odlas spannmål, potatis och raps, kan väl knappast vara biologisk mångfald?

De gula rapsfälten kommer att stå i blom de närmaste dagarna men dit har allmänheten ändå inte tillträde. Då finns det heller ingen anledning att lagstifta om strandskydd på dessa fält. På vissa kartor har man glömt att ta bort bostäder som redan är undantagna från strandskyddslagen.

Självklart ska vi bevara områden med stora naturvärden, men att lägga en död hand över stora områden är fel väg att gå. I dag finns det dessutom diken och mindre sjöar i vår kommun där strandskydd är utlagt. Det kan hindra utvecklingen av en mindre ort i vår kommun.

Särskilda skäl vid prövningen, av upphävande eller dispens från strandskyddet, beaktas endast om området:

 

  1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

 

  1. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

 

  1. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

 

  1. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

 

  1. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

 

  1. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. (Uppgifterna ovan, punkt 1 till 6, är hämtade från strandskyddslagen, miljöbalken.)

 

Tyvärr blev denna förändring av lagstiftningen nästan ett totalstopp för byggnation i strandnära lägen för enskilda tomter. I dag krävs det att man gör en detaljplan för området, men många vill bygga en villa med ett eget läge och inte en massa hus runt omkring sig.

I dag finns det ett antal villor i dessa områden och när de blir till salu, är det fantasipriser på dessa hus. Det beror helt enkelt på att utbudet är litet, med sådana lägen i vårt avlånga land.

Regeringen har tillsatt en utredning om att förändra lagsstiftningen kring strandskyddet. Jag hoppas att Länsstyrelsen i Blekinge avvaktar med sitt beslut om strandskydd för Karlskrona kommun, när alla remissvar kommit in.

En sak som jag tycker väger tungt, är att regeringen och riksdagen vill att det ska byggas fler bostäder i vårt land. Vi har bostadsbrist i vår kommun då måste vi se alla möjligheter som kan öka bostadsbyggandet och inte införa ett strandskydd på 300 meter i vår kommun. Det är tillräckligt med 100 meter som är generellt idag.

I en del av remissvaren från Karlskrona kommun samt från Lantbrukarnas Riksorganisation finns många bra argument, för att inte införa ett strandskydd på 300 meter.

Det har varit hårda ord i denna debatt mellan kommunen, medborgarna och Länsstyrelsen. Lägg nu prestigen åt sidan och invänta regeringens nya förslag på strandskyddet.

 

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.