23 april, 2020

Morgan Kullberg informerar

Morgan Kullberg 2:e vice ordförande i drift- och servicenämnden informerar efter sammanträdet den 21 april.

Det politiska arbetet fortsätter, om än i lite annorlunda form nu under coronapandemin. Digitala nämndsmöten fungerar, men man förlorar en del av det sociala spelet när alla sitter var för sig i sina hem.

Ekonomin för drift– och servicenämnden är i stort under kontroll. Men den ekonomiska effekten av pandemin kan vi inte fullt överblicka ännu. Liksom tidigare år är det kostavdelningen som har svårt att hålla budget. Samtidigt har de ett besparings- och effektiviseringskrav på ett par miljoner. Här kommer det att krävas kraftfulla åtgärder för att hålla budgeten. Kanske krävs det åtstramning i måltidsutbudet och slopande av ekologiska livsmedel för att klara budgeten långsiktigt.

När det gäller ombyggnad av Dockegatan för att underlätta för cyklister, yrkade jag återremiss till Trafikutskottet, vilket gick igenom. Det var en del tveksamheter rörande behovet av åtgärden och utförandet av övergångsställena, så det är rimligt att detta behandlas i rätt utskott innan beslut fattas.

Tåg sägs vara ett transportsätt för framtiden, som ska vara miljövänligt och kostnadseffektivt. Eftersom denna trafik beräknas öka på banan ut till Verkö, måste vi höja säkerheten vid järnvägskorsningar på den sträckan. Därför investerar vi i bevakade övergångar med bommar, så att olyckor inte ska behöva ske. Vi påbörjar nu en långvarig investering för att rusta upp Handelshamnen. Detta arbete kommer att genomföras i etapper under några år för att hamnen ska vara säker och funktionsmässig.

Bernts stråle har kastat sitt sista vatten. Fontänen i Borgmästarfjärden planeras att inte läggas i vattnet något mer. Drift- och underhållskostnaden blir för hög för den 30-åriga fontänen som tekniskt är uttjänt. Det är klart det är sorgligt att ett sådant landmärke försvinner, men kostnaden är inte försvarbar, särskilt inte i ett läge där nämnden förväntas spara.

Kanske kan vi i framtiden ersätta fontänen med en ny, som har modern teknik för att hålla driftkostnaden på acceptabel nivå. En ny fontän kostar mellan två och tre miljoner kronor, så det får bli ett investeringsärende för framtiden.

Morgan Kullberg (M)

2:e vice ordförande i drift- och servicenämnden