3 mars, 2017

Nyhetsbrev från Camilla Brunsberg

Vi moderater prioriterar skolan och en trygg gemensam välfärd!
Det socialdemokratiskt ledda styret i Karlskrona ska spara 15 miljoner kronor på skolan. Vi moderater stödjer inte detta förslag.
Skolan i Karlskrona står inför stora utmaningar. I dagsläget finns det skolor i vår kommun där endast cirka 60 procent av eleverna går ut skolan med godkända betyg eller där mindre än hälften av eleverna är behöriga till gymnasiet. Vi har två så kallade utanförskapsområden där mindre än hälften i arbetsför ålder arbetar och försörjer sig och sin familj. Det absolut viktigaste verktyget för att barn ska kunna forma sig en bra framtid är en bra och trygg skolgång.

Efter en skattehöjning om drygt 70 miljoner kronor årligen är det en stor provokation, och fullständigt omotiverat, att kommunens arbete med bland annat utsatta kvinnor och barn så kraftfullt brister. Nu nöjer sig socialdemokraterna inte med besparingar på socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen som har skett under hela mandatperioden, utan nu ska de dessutom spara 15 miljoner kronor på skolan.

Vi moderater säger klart och tydligt nej!

Politik handlar om att prioritera. I första hand ska vi se till att våra kommuninvånare får bra service och en välfärd av hög kvalité. Sen ska vi ta ut så låg kommunalskatt som möjligt från våra skattebetalare.
Det socialdemokratiskt ledda styret har gjort tvärtom. De började med en rekordhöjning av kommunalskatten, och sedan har de svultit kärnverksamheterna, trots chockskattehöjningen om 59 öre. Socialförvaltningen klarar inte av att säkerställa att utsatta barn och utsatta familjer får stöd i tid, och nu väntar kraftfulla besparingar på skolan.

Vi moderater har krävt att kommunens tjänstemän istället ska ta fram rationaliseringar inom det vi kallar stödfunktioner och som finns inom ramen för kommunens interndebitering, drift av fastigheter, IT och administration. Vi anser att det är här man ska göra rationaliseringar. Dessa stödverksamheter omsätter 600 miljoner kronor årligen, helt utan besparingar!

Det är dessutom ytterst provocerande att låta kommunen göra ett plusresultat om tre procent samtidigt som man gör nedmonteringar inom skola och socialförvaltning. När vi moderater styrde kommunen, var kommunalskatten 59 öre lägre, och de ekonomiska resurserna till skolan var mer frikostiga per elev än vad de är nu, efter att det socialdemokratiskt ledda styret har genomfört en chockskattehöjning.

Vi moderater anser att:

• Äldre, funktionsnedsatta och utsatta familjer ska alltid få det stöd och den omsorg de behöver och har rätt till.

• Alla elever, oavsett social bakgrund, eller var man bor, ska få bästa möjliga skolgång med bra pedagoger, en rektor med ett tydligt ledarskap och tillgång till modern teknik.

• Vi ska ha likvärdiga skolor som stimulerar högpresterande elever, ger extra stöd till lågpresterande, tar tillvara det enskilda barnets styrkor och stödjer den enskilda elevens behov.

Många behöver vår gemensamma välfärd. Vi moderater garanterar att våra äldre, funktionsnedsatta och utsatta familjer alltid ska få det stöd och den hjälp de behöver. Ambitionerna för Karlskronas skolor måste höjas. Vi ska ha skolor i toppklass. I vår kommun ska det inte finnas skolor som erbjuder dålig undervisning eller otrygg skolmiljö. Skolan är ett av de viktigaste verktygen för att alla barn och unga, oavsett bakgrund ska kunna skapa sig ett bra liv.

Camilla Brunsberg
Gruppledare för Moderaterna i Karlskrona.