31 mars, 2022

Rapport från äldrenämnden

Jan-Åke Nordin, 2:e vice ordförande i äldrenämnden, informerar efter sammanträdet den 30 mars.
✅ Ekonomirapporten visar på plus 5,2 miljoner kronor, men på helår prognosticeras +/-0.
✅ Nämnden behandlade en motion från Emina Cejvan (M) angående språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen.
M- och Kd-gruppen samt Sd yrkade bifall till motionen och den styrande minoriteten, med stöd av V beslöt via votering enligt förvaltningens förslag, dvs att anse motionen besvarad. Reservation till förmån för vårt yrkande.
✅ Informationsärende Teater för äldre.
Glädjande är att vårt nämndinitiativ givit resultat. Teater för äldre är en pedagogisk, konstnärlig verksamhet med fokus på äldreomsorg och personalutveckling i ett hälsofrämjande perspektiv.
Teater för äldre startar den 1 april och börjar med fem omvårdnadsboenden, i steg 1. Projektet fortskrider under 2022.
Steg 2 innefattar hemtjänsten och träffpunkterna. Projektet finansieras under 2022 med statsbidrag och två personer anställs på 60 procent vardera, av Musik i Blekinge. Politiskt kommer en långsiktig planering att göras.
✅ I dagsläget är det cirka 60 lediga lägenheter på våra omvårdnadsboenden. Alla är inte inflyttningsklara, då de behöver göras i ordning inför nästa hyresgäst