29 januari, 2019

Röstförklaring från (M) och (KD) ang. Internbudget 2019 Socialnämnden

Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet om internbudget utan lämnar denna röstförklaring att bifoga till protokollet istället.

Styrets budgetram ligger kvar på förgående års nivå trots att utfallet år 2018 blev flera miljoner högre än budgetram. Om detta räcker för att driva verksamheten är ytterst osäkert och förhoppningsvis kommer den externt tillsatta utredningen att bringa klarhet i detta, samtidigt som den kommer med förslag på effektiviseringar av förvaltningen. Moderaterna avsåg att skjuta till knappt 5 miljoner kronor för riktade satsningar.

Under hela förgående mandatperioden misslyckades nämnden med att färdigställa barnavårdsutredningar inom de fyra månader som lagen föreskriver. Därför vill Moderaterna skjuta till medel för att öka utredningsresurserna. Lagar måste följas även av kommuner.

Vi har för avsikt att satsa mer på ett förebyggande arbete för att motverka våld i nära relationer genom att tillsätta ett team på fyra personer som uteslutande arbetar med våldsproblematiken, i enlighet med den moderata motion som både nämnden och kommunfullmäktige antagit. Arbetet mot hedersrelaterat våld behöver också intensifieras. Detta är ett väldigt viktigt område för kommunen att bekämpa och kräver samarbete mellan olika förvaltningar. När det gäller våld i nära relationer behöver samarbetet med frivilligorganisationer som Kvinnojouren tydliggöras. Även boendesituationen för denna grupp behöver underlättas, och Moderaterna har för avsikt att införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och barn i kommunen.

En viktig jämställdhetssatsning som vi vill satsa på, är att kunna erbjuda kompetent missbrukarvård även för kvinnor i Karlskrona. Här skulle vi kunna samverka med våra grannkommuner för att få upp volymerna. Lika viktigt är det att åter kunna öppna ett korttidsboende för utslussning av behandlade missbrukare så att kontrollen ökar och chansen för långvarig nykterhet ökar.

Socialnämnden och förvaltningen skulle behöva arbeta mer med relationsskapande och utåtriktad information mot allmänheten. Varumärket behöver stärkas så människor lättare väljer att söker hjälp när de eller deras familj så behöver. Utan ett ömsesidigt förtroende mellan medborgare och socialtjänst vågar människor inte ansöka om hjälp, utan missförhållanden riskerar att förvärras och anmälningarna ökar. Här kan fältgruppen spela en avgörande roll genom sina kontakter med skolor, fritidsgårdar och familjer.

När det gäller ensamkommande måste ersättningen från Migrationsverket täcka samtliga de kostnader som kommunen har för dessa. Det kan betyda att vi måste arbeta smartare med våra stödboenden och öka antalet familjehem för att hålla kostnaderna under kontroll, samtidigt som kvalitén bibehålls. Vi kan inte acceptera att staten smiter undan kostnader som Karlskrona kommun inte har bestämmanderätt över.

Karlskrona den 28 januari 2019

Morgan Kullberg (M), Caroline Wessel (M), Katarina Nordin (M)
Anders Jonasson (M), Anders Mikler (M), Lotta Hauffman (M)
Carina Olsson (KD)