24 januari, 2019

Utbyggnaden av Jändelskolan till Jämjö Kunskapscentrum (JKC) ska nu äntligen bli av!

Den planerade utbyggnaden av Jändelskolan till Jämjö Kunskapscentrum (JKC) ska nu äntligen bli av. Vid utformningen av den nya skolan ska pedagogernas kunskap tas tillvara i samarbete med förvaltning, elever och föräldrar. Moderaterna i Karlskrona vill se en modern och konkurrenskraftig skola som höjer landsbygdens attraktionskraft i den östra kommundelen.

Vid planeringen och utformningen av skolan är det viktigt att se till alla elevers olika behov utifrån ålder. Äldre elever är inte lika känsliga som de yngre vad gäller en större skolmiljö med många människor och mycket rörelse. De yngre eleverna i låg- och mellanstadium behöver ha en skolmiljö som är liten och nära, med småskalighet som skapar arbetsro och trygghet, och som ger lärarna möjlighet att hinna se alla elever, inte minst de som behöver extra stöd.

Fysisk aktivitet är absolut nödvändig för elevers hälsa och för att de ska kunna orka prestera i skolarbetet. Ohälsotalen stiger, barnfetman ökar och stillasittande har blivit norm för många barn och ungdomar. Vi måste bryta den nedåtgående spiralen och arbeta för att våra elever ska må bättre och röra på sig – varje dag. Utbyggnaden måste därför innefatta en idrottshall som kan användas både under och efter skoltid. Även elevhälsan måste tillförsäkras tillräckliga resurser för att kunna möta skolungdomars behov av stöd – även efter skoldagens slut och under helger och lov.

Vi vill se ett samlat grepp om skolsituationen i Jämjö där den färdigutbyggda skolan innefattar följande:

Ⓜ En attraktiv skola med fokus på småskalighet för förskola, låg- och mellanstadium, och ett modernt högstadium.

Ⓜ Den befintliga idrottshallen ska byggas ut till en väl fungerande idrottshall i fullmått som kan användas både under och efter skoltid.

Ⓜ Elevhälsan tillförsäkras resurser för att säkra verksamheten för de barn och ungdomar som behöver stöd.

Ⓜ Miljön i skolmatsalen utformas så att lunchen upplevs som inbjudande och avkopplande av eleverna. Särskilt fokus bör läggas på att reducera störande ljud som gnissel av stolar, skramlande bestick, höga ljudnivåer och buller.

Ⓜ Byggandet av Jämjö Kunskapscenter (JKC) ska påbörjas senast under 2019.

Ⓜ Möjligheten till en integrerad fritidsgård (ungdomsmötesplats) undersöks.

Ⓜ Ett bibliotek med hög tillgänglighet (öppentider) och med hög kvalitet för alla åldersgrupper – barn, ungdomar och vuxna.

Ⓜ För att kunna möta framtidens kunskapsbehov och krav på högkvalitativ undervisning, ska investeringar innefatta förstärkningar och förutsättningar för modern digital teknik.

Ⓜ Trafiklösningen i anslutning till skolan måste vara ett prioriterat område. Exempelvis ska p-platser och hållplats för skolskjuts placeras så att barn som blir skjutsade inte behöver korsa några trafikströmmar.

Ⓜ Om intresse finns hos Jämjöborna, ska man även öppna upp för möjligheten att de själva ska kunna driva en ”Allhall” liknande den som finns i Holmsjö, som en samlingsplats för idrottsrelaterade aktiviteter och olika typer av kulturella evenemang.

Moderaterna i Karlskrona kommer att verka för att ovanstående krav uppfylls.

Camilla Brunsberg (M) oppositionsråd, gruppledare
Emma Swahn Nilsson (M) 2:e vice ordförande Kunskapsnämnden
Morgan Kullberg (M) ordförande Jämjö Moderatförening