3 mars, 2017

Sätt stopp för våld i nära relationer

Vi moderater har alltid prioriterat säkerhet och trygghet högt. Våld inom en nära relation leder till stor otrygghet som inte någon ska behöva uppleva. Detta våld kan hittas i alla typer av relationer och samhället måste ha resurser och medel att skydda den våldsutsatte, samtidig behöver även den som utövar våld få hjälp att bryta sitt beteende. Ingen individ ska känna sig begränsad i sitt liv av andra personer i sin närhet, här har vi en speciell utmaning i situationer kopplade till hederskulturer.

I moderaternas budget för Karlskrona hade vi avsatt extra resurser till socialnämnden för att bland annat kunna intensifiera arbetet mot våld i nära relation. I enlighet med en moderat motion skulle ett team på fyra personer som specialiserar sig på att arbeta mot våld i nära relation vara nödvändigt för att kunna ge det stöd som behövs. Att det i styrets budget för socialnämnden inte finns medel för detta är nog inte förvånande för någon som följt debatten om socialnämnden. Men när man beaktar att kommunen som helhet beräknar göra ett positivt resultat förstår man att det inte är brist på resurser som gör att stödet till våldsutsatta kvinnor och barn inte kan ske på ett adekvat sätt utan det handlar om politiska prioriteringar. Denna brist i arbetet mot våld kan ingen vara stolt över.

Arbetet med att motverka våld i nära relation måste intensifieras för alla som utsätts för våld eller bevittnat våld. Skyddet för kvinnor som vistas på skyddat boende behöver stärkas så deras uppgifter och adress inte kan röjas till de som utsätter andra för våld. Vi måste även se till att barn som vistas i dessa skyddade boenden får en så normal vardag som möjligt, med skolgång och fritidsintressen bibehållna. Detta handlar inte enbart om resurser utan även om att införa bättre rutiner för att möta dessa våldsutsatta kvinnor. Vi ska inte heller glömma det förebyggande arbetet och att arbeta med förövarna, gör vi inte detta så kommer vi aldrig till rätta med våldet. Det räcker alltså inte att bara reagera på händelser utan vi behöver även ha möjlighet till proaktivt agerande. Därför behöver Karlskrona skyndsamt inrätta ett team som arbetar endast med våldsproblematiken i nära relationer. Karlskrona skulle kunna ligga i framkant på detta område och vara en fristad för våldsutsatta och inte som nu, en av de sämsta kommunerna i landet. I moderaternas Karlskrona sviker vi inte de våldsutsatta och arbetar aktivt så ingens frihet begränsas av hederskulturer.

Morgan Kullberg (M)
2:e vice ordf. Socialnämnden

Camilla Brunsberg (M)
Oppositionsråd