2 mars, 2017

Vår budget för ett tryggare Karlskrona 2017

bildIgår presenterade vi Moderaternas budget för 2017.

Skatteintäkterna ökar i mycket mindre utsträckning än under vårt styre, trots att befolkningsökningen fördubblas. Kraftfulla skattehöjningar på riksnivå och skattehöjning på lokalnivå, ger oss mindre ökning av skatteintäkter i Karlskrona kommun. Det beror på att antalet arbetade timmar minskar i förhållande till den ökade befolkning i Sverige. Detta kommer att innebära stora utmaningar under kommande år.

Budgeten bygger på en befolkningsökning motsvarande 800 personer årligen, vilket innebär minst 300 fler barn i våra skolor varje år, totalt 900 fler barn under treårsperioden. Vår största satsning ligger på skolan om 146 mkr över treårsperioden. Vi lägger också ett utökat underhåll på att rusta upp befintliga skolor. Kvalitén i skolan måste stärkas och kunskapsresultaten öka, det är den viktigaste investeringen för att kunna möta kommande års utmaningar.

Vi säkrar också resurserna till socialförvaltningens individ och familjeomsorg, där det socialdemokratiska styret väljer att sänka ramarna. Politikens uppgift är alltid att se till att de mest utsatta får det stöd de behöver. Antalet anmälningar kring omhändertagande av utsatta barn ökar i vår kommun. Här tar vi som moderater ansvar. Vi kan inte acceptera att det socialdemokratiska styret tillsätter en ”kriskommission” och sedan skär i den verksamheten som har i uppgift att värna de mest utsatta i vårt samhälle. Stöd och resurser kring utsatta barn måste alltid finnas, det är grundbulten för vår välfärd.

Vi lägger en budget som ger utrymme för 800 planlagda bostäder årligen, 200 studentlägenheter och 2 trygghetsboenden. Vi kräver att de som läser Svenska för invandrare, SFI, ska slutföra sina studier, eftersom förutsättningen för att kunna söka jobb är det svenska språket. Idag är det endast en tredjedel av alla nyanlända som slutför sina SFI studier i nationella mätningar. Vi anser också att motkravet för att få försörjningsstöd är att man ska fullfölja sina SFI studier och delta i samhällsorientering.

Vi har trygghet som bygger på alla människors lika värde i fokus. Här pekar vi ut särskilda satsningar som ska stärka att resurserna fördelas mer jämställd mellan tjejer och killar, eftersom större delen idag går till pojkars fritidsverksamhet. Vi satsar 7,8 miljoner kronor på Kulturskolan under tre årsperioden, och en investering i hallen för gymnastik på Arena Rosenholm om 11 miljoner kronor. Vi anser att ett HVB boende för ensamkommande flickor ska prioriteras. Sjukskrivningarna ökar numera i vår kommun, vilket är ett trendbrott, och framförallt inom kvinnodominerade yrken. Vi pekar ut en satsning för att stärka frisknärvaron.

Som bilaga finns vår budget. I den ser ni alla våra prioriterar och satsningar, och budgeten i siffror. Vi bifogar också den presentationen som vi använde under vår presskonferens när vi träffade media.

Ett tryggare Karlskrona (M) Budget 2017

Ett tryggare Karlskrona presentation

Lär mer om vad media skrev om vår budget här

24 Blekinge

P4 Blekinge

Sydöstran