8 mars, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

Måndagsbrev den 8 mars, 2021

Ny dom om enskilt avlopp

I Karlskrona finns det många enskilda avloppsanläggningar, precis som i många andra kommuner. En del av dessa är till åren komna och kanske inte alltid i bästa kondition.

Nu har det uppstått en intressant situation gällande bevisbördan mellan en fastighetsägare och kommunen, i samband med ett utdömande av en avloppsanläggning.

Mark- och miljödomstolen i Växjö har i en dom fastställt att kommunerna inte kan döma ut ett enskilt avlopp på schablonmässiga grunder. Istället måste kommun påvisa skada, i samband med att man dömer ut en anläggning.

Denna dom kommer med anledning av att Nybro kommun anser att en avloppsanläggning är för gammal. Den byggdes före 1987 och uppfyller inte de krav som finns i Naturvårdsverkets allmänna råd. Vidare anser kommunen att en anläggning som är 47 år ”är mättad” och renar sämre än en ny.

Domstolen skriver: ”Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. För att ett föreläggande eller ett förbund enligt denna paragraf ska kunna ges krävs att en skada eller olägenhet har konstaterats. Föreläggandet ska också grundas på en individuell bedömning.

Vidare skriver domstolen; att även om anläggningen som byggdes 1973 uppnått en hög ålder så har nämnden inte pekat på några konkreta omständigheter som tyder på att reningsgraden i densamma skulle vara otillräcklig. Av denna dom kan jag notera att kommunerna inte kan döma ut en anläggning bara för att den har en hög ålder som kan tyda på att anläggningen är bristfällig.

Det innebär att domstolen har slagit fast att en kommun måste visa att det är något fel på avloppet för att beslut om förbud och viten ska kunna fattas.

Jag har noterat att Nybro kommun inte överklagat domen och därför har den nu vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktige i torsdags

Jag hade lämnat in en interpellation till kommunalrådet Magnus Larsson (C) angående äldreboendet i Nättraby. Det bygglov som beviljades för tillbyggnad av Fredriksdals äldreboende, överklagades av de närboende och upphävdes av Länsstyrelsen. Det innebär, som jag ser det, att det inte är möjligt att bygga på den tomten i närtid. Det kommer att krävas en ny detaljplan som med största sannolikhet också kommer att överklagas. Vi moderater föreslår i stället att det byggs äldreboende vid Nättrabys nya centrum som håller på att planläggas av kommunen. Med en nybyggnation i centrum, med kommunal service, kan Nättraby utvecklas till ett modernt samhälle vilket blir ett lyft för hela orten. I dag är Nättraby en attraktiv ort att bo och verka i och det kommer att bli ännu bättre med denna byggnation. Nu är det upp till den politiska ledningen att ta tag i frågan och inte köra den i långbänk.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.