13 mars, 2023

Carl-Görans måndagsbrev!

✅Stort behov av nybyggnation.
Det har varit en vecka med många möten för Karlskronas utveckling. På torsdagens sammanträde, med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, lyfte jag som ordförande ut ärendet om ny detaljplan för Karlskrona 4:74. Detta för att lösa de problem som finns med att använda marken på ett effektivare sätt. Det var inget enkelt beslut. Behovet av nybyggnation är stort i Karlskrona. Nu satsar kommunen på att bygga både bostäder och företagslokaler. Ett av de aktuella områdena är Pottholmen där en helt ny detaljplan håller på att tas fram. Den nya entrén till Trossö, ska vara en välkomnade bild av Karlskrona.
✅Den nya bebyggelsen på Pottholmen (mellan infartsleden och järnvägen) kommer att skapa en tydligare entré till staden och ett tydligare avgränsat gaturum. Det är också viktigt att den nya byggnationen anpassas till övrig bebyggelse på både Trossö och Pantarholmen. Tillsammans med företagen, arbetar nu Karlskrona kommun för att hitta de bästa lösningarna för området och en ny detaljplan håller på att tas fram.
✅Pottholmens föreslagna utformning kommer att skapa en bättre entré till världsarvsstaden med hänsyn tagen till kulturhistoriska värden. Vägen föreslås även att flyttas västerut, till mark med bättre geotekniska förutsättningar än vad nuvarande vägsträckning har. Samtidigt lyfts då den historiska huvudaxeln i stadsplanen på ett tydligare sätt, och vägen kommer att klimatsäkras.
✅Nytt företag satsar i Karlskrona.
En ny entreprenör inom byggsektorn håller på att etablera sig i Karlskrona med satsningar i Nättraby och på Saltö. Det är alltid roligt när nya företag vill jobba i Karlskrona, och för vår utveckling, med fler bostäder och verksamheter. Vi behöver fler sådana företag.
✅Årsmöte med min moderatförening.
I söndags kväll hade vi årsmöte i Ramdala/Sturkö moderatförening. Styrelsen fick följande sammansättning:
Ordförande: Carl-Göran Svensson.
Vice ordförande: Michael Thurbin.
Kassör: Kerstin Johansson.
Sekreterare: Johan Åkesson.
Ledamöter: Charlotte André, Patrik Skoog och Marianne Ivarsson.
✅Jan Westerberg valde att avgå efter 40 år i styrelsen. Årsmötet besöktes av kommunstyrelsens ordförande Emma Swahn Nilsson som informerade om Karlskronaalliansens arbete med att utveckla kommunen genom bättre skolor, fler företag och nya bostäder.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona