3 december, 2019

Carl-Görans måndagsbrev

Den 2 december, 2019.

Nu har Länsstyrelsen i Blekinge skickat ut ett förslag till nya riktlinjer för strandskyddet i Karlskrona. Anledningen till detta är:

Sedan 2015 har det funnits ett utökat strandskydd på 300 meter i Karlskrona kommun. I juni i år beslutade regeringen att upphäva det, på grund av felaktig hantering av kungörelsen i processen. I dag är det endast 100 meter som gäller i Karlskrona.

Trots det visar information på Länsstyrelsens hemsida, att strandskyddet i Karlskrona kommun är 300 meter, när det verkliga avståndet är 100 meter. Länsstyrelsen borde omgående ändra på detta, eftersom det vilseleder befolkningen i vår kommun.

Nu finns det ett nytt förslag ute på remiss. Men i det förslaget överensstämmer inte kartorna med verkligheten. På vissa ställen har de utökat området, utan att ändra i beskrivningen. Varför man har gjort så, kan vän av ordning undra.

 Hur ska jag som markägare veta vad anledningen till utökat strandskydd är, när det inte framgår av handlingen. Det är ju grunden för att kunna överklaga beslutet.

Förslaget innebär, bland annat, att jordbruksmark och enskilda tomter har fått strandskydd i vår kommun, enligt länsstyrelsens hemsida.

Den som äger en tomt, med utökat strandskydd till 300 meter, får enligt lagen inte slå sin gräsmatta. Det räknas som ett ingrepp i strandskyddslagen, och Länsstyrelsen låter bli att informera dig som fastighetsägare.

När det gäller jordbruksmark, har allmänheten inte rätt att beträda den, enligt gällande svensk lagstiftning. Att då lägga nya restriktioner på sådan mark är ren konfiskering av äganderätten. Gör om och gör rätt, Länsstyrelsen.

Det finns i dag grävda dammar i skogarna samt bevattningsdammar för jordbruket. I dessa ska även viltet få tillgång till vatten. Kring dessa dammar har länsstyrelsen ritat in strandskydd.

Det mest anmärkningsvärda är en gödselbrunn på ett lantbruksföretag någonstans i Sverige. Den blev en sjö när Länsstyrelsen gjorde sitt förslag till strandskyddsdispenser. Det hade varit lämpligt om de hade haft ett bättre underlag för att fatta sina beslut.

Det är dessutom en kort remisstid för markägarna att svara. Förslaget skickades ut den 29 november och svaret ska vara lämnat senast den 15 januari 2020. Under remisstiden måste vi räkna bort jul- nyårs- och trettonhelgerna, eftersom det då är väldigt få som jobbar och det är svårt att nå den expertis man behöver för att kunna lämna ett bra svar.

Karlskrona kommun hade samma svarstid men begärde förlängd tid. Tyvärr beviljades detta bara till den 31 mars, 2020. Precis som Länsstyrelsen ska bereda ett ärende, måste kommunen bereda sitt svar. Svaret ska behandlas av ett antal nämnder i kommunen, det ska sammanställas. Förhoppningsvis ska ett beslut kunna fattas i kommunens högsta beslutande organ; kommunfullmäktige.

Tyvärr blev det nej från Länsstyrelsen. Det är inte första gången de hanterar en remiss så här.

Jag har inget emot att det finns ett strandskydd i vår kommun, men då ska det också finnas möjlighet för medborgarna att ha synpunkter, när en remiss skickas ut. Vi måste ställa oss frågan: Varför behöver landsbygden strandskydd?

När det är generationsväxlingar, eller när det finns människor som vill flytta ut i Karlskronas landsbygd, då sätter Länsstyrelsen stopp för det. Samtidigt vill de att byggandet ökar.

Jag kan förstå att man i städer behöver strandskydd, eftersom det annars finns risk för överexploatering. Samtidigt är det i städerna som det är lättast att bygga längs med vattnet, eftersom dessa områden har en detaljplan.

Vi har tillräckligt med strandsträcka för att alla ska bli nöjda. Bara kuststräckan i Sverige är 4 800 mil lång och vi har över 100 000 sjöar som är över ett hektar. Så varför ska vi behöva ett strandskydd på landsbygden, där risken för överexploatering är väldigt låg? Varför ska endast landsbygdens strand vara tillgänglig för allmänheten och hindra äganderätten? Det du får är ett skydd på din mark, som i praktiken hindrar ditt företag från utveckling och ett framtida generationsboende.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.