7 november, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

✅ INFORMATIONSMÖTE PÅ TRUMMENÄS
Nu bjuder Ramdala-Sturkö Moderatförening in till ett diskussionsmöte om hur kan vi utveckla Trummenäs, Gängletorp och Öljersjö. Kommunen har köpt mark i området som ska planeras för bostäder och på samma sätt finns det privata intressenter som planerar för att utveckla sina områden.
Trummenäs är ett av Karlskrona kommuns utvecklingsområden. I dag finns där tillexempel både en kommunal och en privat förskola och det finns golfklubb, idrottsförening och campingplats.
För att kunna bygga ut lokalsamhället kommer det att krävas ytterligare samhällsfunktioner och privata aktörer som tillsammans kan utveckla området. Därför vill vi, i min lokala moderatförening, lyssna av vad de som redan bor i området har för förslag till förbättringar. Stadsarkitekt Kristina Stark inleder kvällen och berättar om planerade detaljplaner.
På miljö- och byggnadsnämnden i torsdags, delade vi ut kommunens planstipendium till Maria Öiås, Felix Holmbom och Alice Bülow. Prissumman är 10 000 kronor per student. Uppdelad enligt följande: kandidatstuderande 10 000 kronor och masterstuderande 20 000 kronor.
I år kunde juryn inte välja ut en student till masterpriset, och därför fick två studenter dela på det. Dessutom behandlades tre planuppdrag; Fredriksdal i Nättraby där planen ska ändras till särskilt boende. Det är Karlskronahem som ska göra denna förändring. Bland Nättrabys befolkning är detta en eftertraktad satsning i kommunen.
En begäran om planbesked för Hasslö 9:182, Hasslö varv, har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med begäran är att pröva möjligheten att expandera varvsverksamheten, med utbyggnad av verksamheten på land och i vatten.
Ytterligare en begäran om planbesked för Viborg 34, Trossö, har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med begäran är att pröva möjligheten för utbildningsverksamhet och bostäder, i befintlig byggnad. Fastighetsägare är Victoriahem Karlskrona AB. Samtliga tre fick beslut om planuppdrag.
Vi tog också beslut om att anta en handlingsplan för förorenade område. I dag finns det, enligt en inventering från Naturvårdsverket, cirka 700 områden i Karlskrona som är förorenade och dessa ska vara åtgärdade 2050. Det kan till exempel vara gamla bensinstationer eller soptippar.
✅ DET HÄNDER I VECKAN
Måndagen inleds med gruppmöte i Karlskronaalliansens kommunstyrelsegrupp och på tisdag är det sammanträde med kommunstyrelsen.
På onsdag är jag på regionfullmäktige, där vi bland annat ska besluta om taxor för patientavgiften, samt för kollektivtrafiken.
På torsdag hoppas jag att jag ska vara fri från möten, då har jag planerat att vara ute i skogen på jakt.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona