23 maj, 2019

Europavalrörelsen i dag: Mindre än 100 timmar kvar!

100 anledningar att rösta på Moderaterna i Europavalet!
1. Vi gör Sverige tryggare.
Stoppa den fria rörligheten
för kriminella
2. Förstärk EU:s polisbyrå, Europol, med
fördubblade resurser och utökade
befogenheter.
3. Inrätta en ny, operativ europeisk
polisstyrka för att bekämpa illegala vapen
och narkotika.
4. Europol ska etablera ett särskilt center
som är inriktat mot stöldligorna.
5. Dömda EU-medborgare ska utvisas till
sina hemländer och deras fria rörlighet
ska begränsas.
6. EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff
i sina hemländer.
7. Öka utbytet av information mellan
nationella myndigheter i
brottsbekämpande syfte.
8. Stoppa handeln med europeiska pass.
Stärk kampen mot terrorismen
9. Ökade resurser i arbetet mot terrorism.
Stärk Europols anti-terrorcenter.
10. Gemensamma EU-regler för att stoppa
utländsk finansiering av extrema
trossamfund.
11. Spärrlista för att hatpredikanter inte ska
tillåtas att resa in i EU och sprida
extremism.
12. Sverige ska ansluta sig till den
Europeiska åklagarmyndigheten, som
även ska arbeta mot terrorism.
13. Fördjupat samarbete för att förhindra
penningtvätt och terrorfinansiering.
Värna fri- och rättigheter
14. Ökade resurser till en EU-fond som ska
motverka antisemitism, hatbrott och
radikalisering i Europa med en särskild
satsning på att utbilda skolungdomar om
Förintelsen, genom bland annat
studieresor.
15. Alla EU:s medlemsländer ska respektera
minoriteters rättigheter.
16. Driv på för att öka jämställdheten inom
Europa.
17. Registrerade partnerskap och
samkönade äktenskap som ingåtts i
Sverige ska erkännas i hela EU.
18. Hbtq-personers rättigheter ska få en mer
framskjuten roll i EU:s biståndspolitik.
Minska utsattheten
och stoppa tiggeriet
19. Använd ekonomiska påtryckningsmedel
för att Bulgarien och Rumänien ska ta
ansvar för sina medborgare.
20. Villkora Bulgariens och Rumäniens
inträde i Schengen med att
diskrimineringen av den romska
minoriteten ska upphöra och att deras
medborgare inte söker sig till andra
medlemsländer för att tigga.
Fördjupat utrikesoch
säkerhetssamarbete
21. Förstärk EU:s gemensamma
utrikespolitik.
22. Möjliggör ett effektivare beslutsfattande
inom EU i utrikespolitiska frågor.
23. Stärk det europeiska försvarssamarbetet
och EU:s cyberförsvar, som ett
komplement till Nato.
24. Behåll sanktionerna mot Ryssland och
utöka dem om utvecklingen fortsätter åt
fel håll.
25. Stöd till Östliga partnerskapet och
länderna på västra Balkan som utsätts
för rysk maktpolitik.
26. Inför Magnitskijlagstiftning på EU-nivå.
27. En bred och djup Kinastrategi ska
komma på plats.
Säkra demokratin
28. EU-medel ska inte betalas ut till
medlemsländer som bryter mot
rättsstatens principer.
29. Sverige ska fortsätta att fullt ut stödja de
pågående EU-processer som kan leda till
att rösträtten i EU dras in för de aktuella
länderna, just nu Ungern och Polen.
Kärnkraft är klimatsmart
30. Ersätt målet för förnybar energi med ett
mål om fossilfri energi, där kärnkraft
inkluderas.
31. Fördubbla EU:s kärnkraftsbudget.
32. Exportera mer klimatsmart el från
kärnkraft inom Europa.
33. Bygg ihop medlemsländernas elnät,
genom ökade investeringar och en höjd
målsättning för sammanlänkning.
Minska utsläppen
34. Skärpta klimatmål. Senast år 2050 ska
EU vara klimatneutralt.
35. Alla EU:s medlemsländer måste ta sin
del av ansvaret för att minska utsläppen.
36. Länka ihop EU:s utsläppshandel med
motsvarande system i flera länder utanför
EU.
37. Utvidga EU:s utsläppshandel till fler
sektorer.
38. Skärpt klimatfokus i biståndet för att
minska utsläppen.
39. Minska utsläppen, inte resandet.
Omförhandla det internationella avtal
som omöjliggör beskattning av
flygbränsle.
Östersjön ska vara ett
levande innanhav
40. Öka återvinningen av plast och minska
nedskräpningen. I takt med teknikens
utveckling ska fossilbaserade plaster
fasas ut.
41. Kraftsamla för att minska övergödningen
i Östersjön.
42. Sätt stopp för överfiske och skadlig
bottentrålning.
43. Förbättrad kemikaliepolitik. Förbjud och
fasa ut bevisat farliga ämnen.
44. Ställ tuffare krav i EU:s avloppsdirektiv.
Använd skogen för grön omställning
45. Värna självbestämmandet över den
svenska skogen.
46. Tillsätt en äganderättsutredning med
fokus på jord- och skogsbruk.
47. Använd och bruka skogen för att nå våra
klimatmål.
48. Verka för att EU:s långsiktiga
klimatstrategi skapar bra förutsättningar
för aktivt skogsbruk.
Stå upp för svenska bönder
och svenskt livsmedel
49. Hela livsmedelskedjan ska vara säker
och hållbar genom bättre kontroller.
50. Bekämpa matfusk och bedrägerier
genom stärkt samarbete på EU-nivå.
51. Stoppa matsvinnet, exempelvis genom
en mer rättvisande datummärkning.
52. Reformera EU:s gemensamma
jordbrukspolitik.
53. EU:s jordbruksstöd ska betalas ut i tid.
54. Upphäv exportförbudet som gäller för
snus.
Försvara den svenska jakten
55. Beslut om jakt ska fattas i Sverige, inte
av EU.
56. Nej till förslag som gör det svårare för
laglydiga jägare och sportskyttar.
57. Sverige ska erkänna EU:s vapenpass.
Mer kontrollerad invandring
58. Stärk EU:s gräns- och kustbevakning,
Frontex, för att förbättra kontrollen över
EU:s yttre gräns.
59. Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s
yttre gräns, för en snabb och rättssäker
prövning.
60. EU-gemensamma regler för beviljande
av asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd ska
vara huvudregel.
61. Fler samarbeten som det mellan EU och
Turkiet, för att bättre kunna hantera
invandringen.
62. Ett gemensamt kvotflyktingsystem ska på
sikt införas i EU.
63. Skärpta straff för människosmuggling och
EU-gemensamma minimistraff.
Förstärkt återvändande
64. EU-gemensam säkra länder-lista, för
snabb prövning av asylansökningar som
är uppenbart ogrundade.
65. Fler återtagandeavtal, för att förenkla det
faktiska återvändandet.
66. Förlängd preskriptionstid för ny
asylansökan.
Fler experter till Europa
67. Underlätta arbetskraftsinvandring till EU,
särskilt för högkvalificerad arbetskraft.
Fördjupa den inre marknaden
68. Fördjupa den inre marknaden, särskilt för
tjänster.
69. Olika yrkeskvalifikationer i medlemsländerna
ska kunna erkännas på
liknande sätt som vi erkänner varandras
varor.
70. Förverkliga en digital inre marknad.
Europa ska leda digitaliseringen.
71. Bygg ut digital infrastruktur för 5G.
72. En modern och konkurrenskraftig
upphovsrätt, men inte länkskatt och
uppladdningsfilter.
Bättre villkor för företag
och mindre byråkrati
73. Kraftfullt regelförenklingsarbete på EUnivå.
1 000 byråkratiska regler ska bort.
74. Utöka och fördjupa Refit-programmet,
som syftar till att göra lagstiftningen så
effektiv som möjligt.
75. Motverka överimplementering. EUdirektiv
ska som huvudregel genomföras
på miniminivå.
76. Tydligare konsekvensutredningar av EUlagstiftning.
Ökad handel över gränserna
77. Fler och nya handelsavtal bör slutas,
bland annat med Australien och Nya
Zeeland, USA, Mexico, Chile, ASEANländer
som Indonesien och Malaysia
samt tullunionen Mercosur, som består
av flera länder i Sydamerika.
78. Säkra en god handelsrelation med
Storbritannien efter Brexit.
79. Moderna frihandelsavtal som tar tillvara
på digitalisering och e-handel.
80. Ett grönt frihandelsavtal bör bli verklighet.
81. Frihandelsavtalen ska innehålla
småföretagarkapitel.
En budget som fokuserar på rätt saker
82. EU-budgeten ska användas till att lösa
gemensamma problem som brottslighet
och klimatförändringar.
83. Omprioriteringar i budgeten ska genomföras,
framför allt genom minskningar av
bidragen mellan medlemsländer.
84. Ställ tydligare krav på länder som tar
emot EU-bidrag.
85. Nej till EU-skatter.
86. Sveriges avgift till EU ska inte
öka, utan på sikt minska.
87. EU:s budget får inte växa i storlek, i
förhållande till BNP.
88. Europaparlamentet ska inte ha säten i
olika städer.
Mer innovation och
högkvalitativ forskning
89. EU ska bli världsledande inom forskning.
Fördubbla investeringarna i forskning och
innovation.
90. Vetenskaplig kvalitet ska vara
vägledande för tilldelning av
forskningsmedel.
91. Sverige ska få större andel av EU:s
resurser för forskning och innovation.
Trygghet och mer rättvis konkurrens
92. Säkerställ att trygghet och goda villkor
råder på arbetsmarknaden, utan att
kompromissa om den svenska
arbetsmarknadsmodellen.
93. Förstärkt samarbete för att upprätthålla
ordning och reda samt rättvis konkurrens.
94. Lagar om kör- och vilotider samt avgifter
ska upprätthållas inom transportbranschen.
95. Polisen i hela EU måste få tillgång till mer
elektronisk övervakning av yrkestrafiken.
96. Implementera åtgärder mot skattefusk
och skatteflykt, som land-för-landrapportering
och ökat informationsutbyte
mellan nationella skattemyndigheter.
Framtida vägval för EU och Sverige
97. Ett svenskt medlemskap i euron är inte
aktuellt.
98. Inga nya institutioner för eurozonen, som
skulle påverka övriga medlemsländer.
99. Sverige ska i nuläget inte vara medlem i
bankunionen.
100. Motverka den sociala pelaren. EU ska
inte detaljreglera svensk arbetsmarknad
eller vår välfärdsmodell.