21 september, 2020

Framtidens äldreomsorg

Insändare i BLT den 15 september, 2020.

 

Under det gångna året har vi som lever och bor i Sverige fått erfara en ny kunskap. Vården på våra äldreboenden har visat på stora brister. Personalen gör ett fantastiskt arbete i äldreomsorgen, trots de förutsättningar och resurser som finns tillgängliga.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i juni granskat landets samtliga 1700 äldreboenden. Tillsynen visar bland annat att 40 kommuner varit särskilt utsatta med nästan 70 procent av alla dödsfall i Covid-19 på äldreboenden. Bristande kunskaper hos personalen samt att många boendes utformning är direkt opassande för sitt ändamål.

Dessa brister kan till viss del relateras till Ädelreformen som infördes i januari år 1992. Ädelreformen innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre samt för personer med partiell eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga. I samband med den reformen skatteväxlades landstingens sjukhem till kommunerna.

Tio år efter Ädelreformens införande gjordes en översyn, då många personer inom ovanstående grupper ”hamnade mellan två stolar” (dåvarande landsting och kommun), vad gällde vem som hade ansvar för vad. I fokus för denna översyn stod samverkan mellan kommunernas hälso- och sjukvård och dåvarande landstingens hälso- och sjukvårdsorganisation.

Det är inte rimligt att äldre personer, som bor på våra boenden inte skall ha tillgång till t.ex. tillfällig syrgasbehandling, Hjärt-lungräddning (HLR), infusion etc. på boendet, utan dylika behandlingsåtgärder skall ombesörjas av externa resurser. Enligt HSL skall sjukvård upp till sjuksköterskenivå finnas på varje boende. De flesta personerna på våra särskilda boenden är våra mest sköra äldre och är i behov av geriatrisk vård och omsorg. Många av våra seniora medborgare som bor på äldreboenden har demensliknande symtom, men saknar en diagnos på sitt sjukdomstillstånd och får då inte tillgång till den specifika demensvård/omsorg, som de är i behov av.

Det är mycket troligt, att det behövs en äldrekommission, som kan kartlägga de brister som behöver åtgärdas inför framtiden. I år fyller de första 40-talisterna 80 år. Vi har nu decennier framför oss, där den svenska populationen kommer att bli allt äldre.

Vi Moderater kräver att Ädelreformen reformeras ännu en gång så att omsorgen om våra äldre blir mer behovsorienterad. Dessutom bör krav ställas vid nybyggnad/ombyggnad av våra boenden så att de brister som blev tydliga genom Pandemin COVID-19 byggs bort.

Moderaterna i Äldrenämnden i Karlskrona.

Jan-Åke Nordin
Camilla Hansson
Sigrid Johansson
Marianne Nordin
Björn Liljekrantz
Emma Johannesson