6 februari, 2018

Integrationsplikt

På en presskonferens förra veckan presenterade vi moderater att vi vill införa en Integrationsplikt i Karlskrona kommun. Vi stämplade in en motion som gick ut på att arbetsmarknadsnämnden skulle få i uppdrag att arbeta fram en integrationsplikt. Vi var också tydliga med på presskonferensen att förvaltningen redan nu har påbörjat en del av de saker som bör ingå i en integrationsplikt. För oss moderater är det ett viktigt att det fattas ett politiskt beslut om integrationsplikt. Det har ett viktigt politiskt signalvärde för oss moderater. Det ska vara tydligt för alla, både för skattebetalare och för de som har kommit till Sverige och beviljats asyl: För att få ta del av försörjningsstöd och andra förmåner ska det vara en plikt att integrera sig och göra sig anställningsbar. Det ska vara tydligt hur vi politiker ser på detta. Vi moderater anser att det finns ett stort värde i att sända ut signalen om att Sverige är ingen kravlös gemenskap och här i Karlskrona kommun har vi integrationsplikt. För oss är det viktigt att visa våra väljare vad vi vill vi och vad vi står för.

Det finns dessutom många områden som går att förbättra och infoga i en integrationsplikt. Vi moderater anser att det inte räcker att det finns ett krav på att kommunen erbjuder en kurs i samhällsorientering som i dagsläget är på 60 timmar.  Vi anser att kommunen ska utforma en kurs i samhällsorientering som ska vara obligatorisk för alla vuxna som bor i vår kommun och fått sin asyl beviljad och är i behov av försörjningsstöd. Vi vill utöka kursen till 100 timmar, och framförallt utöka den delen som handlar om normer och värderingar. Vi anser inte att det räcker att man har närvarat på kursen utan att den måste kompletteras med ett slutprov. Klarar man inte slutprovet ska man gå om delar eller hela kursen. Kursen i samhällsorientering ska vara obligatorisk för alla vuxna som har kommit hit och fått uppehållstillstånd och är beroende av försörjningsstöd. Det innebär att även de som är föräldralediga och de över 65 år som är beroende av försörjningsstöd ska gå kursen i samhällsorientering och avlägga och klara slutprov. Alla som bor i vår kommun och fått asyl ska förstå våra lagar, regler, normer och värderingar, hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka rättigheter och skyldigheter man har.

När det gäller SFI anser vi att det ska ställas krav även på föräldralediga att delta, om man är beroende av etableringsboende och försörjningsstöd. Dessutom anser vi att det i integrationsplikten ska vara tydligt att det ställs krav på progression, inte bara att man är närvarande. Man ska kräva att kunskaper inhämtas.

Dessutom anser vi idag att det är djupt felaktigt att nyanlända i början av etableringsfasen får dubbla ersättningar, en ersättning från kommunen och en från staten. Det blir ett så kallat glapp innan nyanlända får sin statliga ersättning. Under denna tid betalar kommunen ut försörjningsstöd. Den statliga ersättningen får man sedan retroaktivt. I andra kommuner, till exempel Växjö och Ronneby, begär sedan kommunen tillbaka försörjningsstödet när den nyanlända får tillgång till den statliga ersättningen retroaktivt. Det gör man inte i Karlskrona, utan budgeterar istället för detta om 3 miljoner kronor om året. Budgetposten är döpt till ”Glappet”.

Vi moderater anser också att man ska påbörja sin etableringsplan så tidigt som möjligt, vilket i sin tur ställer höga krav på kommunen. Det är också viktigt att nämnden får en tydlig uppföljning kring de delar som ingår i integrationsplikten så att ansvariga politiker kan följa integrationsarbetet, och att det blir tydligt för skattebetalare och kommuninvånare.

Vi anser att integrationen måste förbättras. Detta är några av våra förslag, men vi är också lyhörda för att lyssna på fler förslag. Vi är övertygad om att det finns förbättringsmöjligheter annars hade vi kommit längre.

 

Här är motionen i sin helhet:

 

http://www.karlskronamoderaterna.se/nyheter/m-i-karlskrona-foreslar-att-karlskrona-kommun-ska-infora-integrationsplikt-for-nyanlanda/