31 januari, 2018

M i Karlskrona föreslår att Karlskrona kommun ska införa integrationsplikt för nyanlända

Vi moderater anser att Karlskrona kommun ska införa integrationsplikt för nyanlända.

Idag tar det i snitt cirka 7 år för en vuxen nyanländ att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Det är alldeles för lång tid och inte hållbart för att vi ska kunna bibehålla vår välfärd och den samhällsstruktur som vi idag har i Sverige. Svenska samhällets välfärdssystem och sociala skyddsnät grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. För att få tillgång till vår gemensamma välfärd behöver man också vara med och bidra. Rättigheter och skyldighet hör ihop. Därför vill vi moderater införa en integrationsplikt i Karlskrona kommun.

Inom ramen för integration behöver vi ställa tydliga krav på den som kommit till Karlskrona och Sverige för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. Utbildning och svenska språket är en förutsättning för integration och möjlighet till egenförsörjning och arbete. Precis som i övriga skolan är höga förväntningar och tydliga krav förutsättningen för att nyanlända ska lyckas med SFI och samhällsorientering. Integration är mer än ett jobb. En viktig del i integrationen är att vara en del av och fullt ut respektera vårt svenska samhälle, våra normer och våra värderingar som har sin grund i vår svenska lagstiftning. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att vara en del av det svenska samhället. Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Det är viktigt att vi är tydliga med att alla måste bidra och att vi ställer samma krav på alla. Att ställa krav handlar om att bry sig.

Vårt förslag på integrationsplikten i Karlskrona bygger på fyra områden, Fokus på jobb och språk från dag ett, SFI-undervisning, Samhällsorientering och Etableringsboende.

Fokus på jobb och språk från dag ett – kompetenskartläggning ska göras för att skatta och beskriva varje individs erfarenheter och kunskaper, sedan ska en tydlig, mätbar och individuell etablerings- och handlingsplan tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål. Tydliga insatser och åtgärder ska anges i planen där krav såsom utbildningsplikt och krav på deltagande i praktikplats med mera kan vara aktuellt. Varje individs eget ansvar ska tydliggöras. Uppföljning på individnivå ska genomföras månadsvis. Frångås planen ska rätten till ersättning eller andra rättigheter/förmåner dras in.

SFI-undervisning – en av de viktigaste förutsättningarna för att integreras är att kunna svenska språket. Vuxna nyanlända ska delta i SFI-undervisning och lära sig svenska språket. För att bli anställningsbar på svensk arbetsmarknad krävs kunskaper i svenska språket. SFI undervisningen ska därför ställa krav på närvaro, progression samt kunskapsresultat. Utbildningen kan även kompletteras med till exempel yrkessvenska, praktikplats eller akademikerspår.

Samhällsorientering – En kurs i samhällsorientering ska tas fram och vara obligatorisk för alla vuxna nyanlända och tydligt befästa att integration är en plikt och bygger på eget ansvar samt belysa vikten av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller i vårt land. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är sådana exempel. Kursen ska ha genomgåtts inom ett år från att etableringen inleddes. Kursen ska ge kunskap kring om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i vårt samhälle samt ge kunskap om grundläggande svensk lagstiftning med fokus på demokrati och jämställdhet. Kursen avslutas med ett prov, ett samhällstest. Klarar man inte testet får kursen göras om helt eller delvis.

EtableringsboendeI Karlskrona erbjuds etableringsboende till de som anvisas från Migrationsverket. Det är ett tillfälligt, första boende där kontraktstiden är max 24 månader utan besittningsskydd. Under den tiden är det individens ansvar att söka och hitta ett eget boende. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga skäl ska kontraktstiden kortas ner.

Den svenska långvariga asylprocessen riskerar att passivisera människor. När man äntligen kan påbörja sin etablering måste Karlskrona kommun följa upp att utveckling sker. Det får inte ta sju år att etablera sig på arbetsmarknaden.

I dagsläget hoppar nästan hälften av vuxna nyanlända av sin SFI utbildning, och det finns inte heller någon obligatorisk kurs i samhällsorientering med efterföljande kunskapstest.

Konsekvenser: Om inte integrationsplikten uppfylls, som innebär aktivt deltagande i etableringsplanen, deltagande i SFI-undervisning samt deltagande i obligatorisk samhällsorienteringskurs så ska bidrag dras in och kontraktiden i etableringsboende förkortas.

För att tydligt slå fast vikten av integration och den enskildes ansvar för detta vill Moderaterna i Karlskrona införa integrationsplikt för nyanlända.

Moderaterna i Karlskrona föreslår kommunfullmäktige

  • att ge Arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett konkret förslag på Integrationsplikt som bygger på möjligheten att få tillgång till försörjningsstödet samt behålla 24-månaders kontrakt i etableringsboende kopplas till krav på deltagande i SFI, krav på att man deltar i sin etableringsplan och krav på att man genomgår och slutför obligatorisk kurs i samhällsorientering.

Camilla Brunsberg(M), oppositionsråd

Gustav Nilsson(M), andre vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Emina Cejvan(M), ledamot i arbetsmarknadsnämnden