2 oktober, 2020

Jan-Åke Nordin informerar

Från äldrenämndens sammanträde den 30 september.

Under onsdagens möte hade vi en ekonomiuppföljning per den siste augusti, det vill säga en delårsprognos.

För ordinarie verksamheter under perioden: + fem miljoner kronor.
Prognos för hela året + 8 miljoner kronor för ordinarie verksamhet.

Under perioden till och med augusti är kostnaderna för Covid-19: -33,1 miljoner kronor.
Prognos för Covid-19 under hela året: -49,6 miljoner kronor.

Kostnaderna för bostadsanpassning ser ut så här:

Period avvikelse + 2,1 mkr
Prognos helår + 2 mkr

Nämnden beslutade om regelverk för ersättning av utförande av hemtjänst. Här beslutades att budget behöver utökas för så kallad kringtid.

Vidare antog nämnden revideringar av förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem inom hemtjänst, det vill säga eget val. Här biföll nämnden vårt yrkande:
” Den som utför hemtjänst i Karlskrona, skall garantera, att personal förstår och kan göra sig förstådd på svenska språket”.

Jan-Åke Nordin (M), 2:e vice ordförande i äldrenämnden.