30 mars, 2022

MODERATERNAS SVAR TILL DE BOENDE PÅ HASSLÖ!

För en tid sedan fick vi moderater ett brev från medlemmarna i Hasslönätet. Brevet hade skickats till samtliga partier och bestod av frågor angående förbättringar för de boende på Hasslö. Vi tycker att det var ett bra initiativ och för oss moderater är det viktigt att hela Karlskrona kommun hålls levande och att alla orter utvecklas efter invånarnas önskemål.
Att förbättra servicen på landsbygden är nödvändigt för att vi ska vara en attraktiv kommun att bo i och flytta till. Framöver vill vi gärna träffa de boende på Hasslö, för en fortsatt dialog kring de förbättringar som behöver göras. Men för att så många som möjligt ska få ta del av svaren från oss moderater, har vi gjort en sammanställning här.
✅ TRAFIKSÄKERHETEN PÅ HASSLÖ
Trafiksäkerheten är prioriterat för oss moderater. Vi har skrivit motioner om övergångsställen och sänkt hastigheter vid förskolor och skolor. Vi anser att vissa av era önskemål och krav på insatser kan ske redan nu, som till exempel en översyn av hastighet och säkra övergångsställen. Vi moderater jobbar aktivt för att se till att vi får fler cykelvägar i vår kommun, där cykelvägen till Hasslö är en av de utpekade som vi vill prioritera. Detta är en nationell statlig väg, och den går dessutom genom Ronneby kommun, och därför bör kommunen uppvakta staten för att staten ska prioritera investeringar i cykelvägar i vår kommun. Investeringar i cykelvägar är en långsiktig investering som vi fullt ut stödjer och kommer att jobba för.
✅ KOLLEKTIVTRAFIKEN
Goda kommunikationer är viktigt för att vi ska kunna hålla landsbygd och skärgård levande i Karlskrona. Vi moderater ser gärna över kommunikationerna till och från Hasslö, även utanför så kallade rusningstimmar. Vi har infört möjligheten att pendla med båt till och från Hasslö och vi ser gärna över och utökar tiderna för skärgårdstrafiken om önskemål finns för detta. Vi moderater vill också titta på möjligheten att utöka närtrafiken och den anropsstyrda trafiken, alltså kollektivtrafik som man kan beställa, så att fler som bor till exempel på Hasslö ska kunna få tillgång till kollektivtrafik, även utanför rusningstrafik.
✅ ÅTERVINNINGSSTATION
Vi ser gärna fler användarvänliga återvinningstationer i vår kommun och vi är beredda att redan nu titta på var på Hasslö den skulle kunna placeras.
✅ HUNDBAJSLATRINER
Det här är ett önskemål som bör kunna åtgärdas omgående. Finns det ett stort behov av hundbajslatriner, bör sådana kunna sättas upp omgående. Det är inte rimligt att den servicen enbart ska finnas på Trossö, utan kommunen bör omgående se hur man ska kunna erbjuda denna service i våra olika tätorter och också självklart på Hasslö.
✅ ÖPPNING AV BIBLIOTEKET
Att kulturen hålls levande är viktigt för oss moderater och det ska även gälla på Hasslö. Ert önskemål är förståeligt. Vi tar med oss ert önskemål och ser hur detta kan lösas.
✅ EN UPPMUDDRING AV GARPAHAMNEN OCH ANLÄGGANDE AV EN GÄSTHAMN
Ett mycket bra konkret förslag som vi står bakom fullt ut. Vi är beredda att omgående jobba för detta. Infrastruktur, hamnar och satsningar på skärgården stärker vår kommuns attraktionskraft och Hasslö är en strategisk nod i skärgården för vår kommun.
✅ FLER FÖRSKOLEPLATSER
För oss moderater är det en självklarhet att det ska finnas tillräckligt med permanenta platser på förskolan, men också att det inte ska vara för stora barngrupper. Därför är vi alltid beredda att prioritera förskolan och skolan. Vi är beredda att bygga ut förskolan, så att det skapas fler permanenta förskoleplatser. Vi är också beredda att prioritera förskolan och skolan och tillföra de ekonomiska resurser som behövs för att vi inte ska ha för stora barngrupper. Detta är förutsättningen för att våra kommuninvånare ska kunna jobba. Som förälder ska du känna dig trygg med att dina barn har tillgång till en bra förskola med bra lokaler, små barngrupper och hög personaltäthet.
✅ CENTRALT BELÄGET UTEGYM
Detta är vi beredda att stödja och sjösätta. Ett utegym är en kostnadseffektiv investering och en angelägen och hälsofrämjande åtgärd som är helt befogad att genomföra på Hasslö.
Moderaterna i Karlskrona
genom Camilla Brunsberg, gruppledare.