23 mars, 2023

Morgan Kullberg rapporterar…

Morgan Kullberg, ordförande i drift- och servicenämnden rapporterar från sammanträdet den 21 mars.
👇👇👇👇👇
✅NY PLAN SKA UTVECKLA HAMNARNA
Karlskrona är i slutskedet av att antaga en ny plan för våra skärgårdshamnar. Karlskrona som är en skärgårdskommun har många hamnar och det är viktigt att dessa utvecklas efter bästa förmåga. Avsikten är att behålla rådighet över hamnarna samt att utveckla båtliv och turismen samtidigt som yrkesfisket har plats att fortsätta verka i vår kommun.
✅ÖKAT UNDERHÅLL AV VÄGAR
Vi gick även igenom statusen på vårt kommunala vägnät. Här finns tyvärr mer att göra och gångna års brister i underhållet är tydlig. Framöver behöver vi prioritera asfalt och underhåll av vägarna mer för att vägnätet inte ska förfalla.
✅ÖKADE ELPRISER SLÅR HÅRT MOT NÄMNDEN
Nämndens ekonomi lider hårt av det höga elpriset. DSN står för hela kommunens elkostnader trots att det är andra nämnders verksamheter som förbrukar stor del av elen. Vi kan inte höja våra intäkter och hyror för att komma i balans med den ökade elkostnaden. Sedan tidigare budgetbeslut får DSN kompensation med 50 öre per kWh jämfört med 2022-års elpris, detta motsvar ungefär 1/3 av den faktiska kostnadsökningen. Därför begärde nämnden ytterligare kompensation för att kunna hantera denna kostnad.
✅TILLFÄLLIG FLYTT FÖR ASPÖFÄRJAN
Nu börjar renoveringen av färjeläget för Aspöfärjan. Färjan får lägga till på ett provisorisk läger vid sidan om medans arbetet med att laga och förstärka den ursprungliga platsen sker. Detta kan ses som startskottet för en nödvändig och omfattande renovering av stadens kajer. Andra sektioner kommer att göras vid så småningom.