25 maj, 2023

Rapport från drift- och servicenämnden

Morgan Kullberg, ordförande i drift- i servicenämnden informerar från senaste sammanträdet den 23 maj, 2023.
🏖️ BAD- OCH LEKPLATSER
Det finns många badplatser och lekplatser i Karlskrona kommun. Skötseln av dessa utförs dels av parkenheten, men även av föreningar som har skötselavtal med kommunen. Vi har totalt 32 kommunala badplatser och 87 allmänna lekplatser. Arbetet pågår just nu med att uppgradera lekutrustning och tillgänglighetsanpassa både lek- och badplatser.
✅ SÄKERHET OCH TRYGGHET
Nämnden fick information om det säkerhetsarbete som fastighetsavdelningen utför i våra fastigheter. Vi har ett modernt säkerhetstänk med många automatiserade larm- och skyddsanordningar. Trygghetskameror i skollokalerna har resulterat dramatiskt i minskad skadegörelse.
På en specifik skola har skadegörelsen gått ner med 70 procent och glaskrosset har minskat med 90 procent. Att investera i kameror är alltså en åtgärd som snabbt betalar sig och leder till trygga och bättre skolmiljöer.
💡HÖGA ELPRISER
Drift- och servicenämndens ekonomi är fortfarande ansträngt på grund av det höga elpriset. Vi räknar i nuläget med ett budgetunderskott på 16,1 miljoner kronor. Av denna summa står elkostnaden för 13,9 miljoner kronor.
Snart öppnar möjligheten för kommuner att söka elstöd och drift- och servicenämnden förväntar sig att få del av detta stöd. Förra månaden fattade vi beslut om en åtgärdsplan som förvaltningen ska arbeta vidare med, för att försöka komma till rätta med budgetunderskottet. Förutom de specifika besparingsåtgärderna råder allmän försiktighet vad gäller anställningar och inköp.
🦆 FÅGELFONDEN
Karlskrona har en gynnsam situation vad gäller matning av fåglar. Vi har en speciell fond, från vilken vi varje år söker pengar till fågelmat och kringkostnader. I kommunen finns ett otal fågelholkar, 13 fågelbord och 3 fågelflottar. I år är planet att plocka ut lite över 200 000 kronor från denna fond, så att vi kan hjälpa fåglarna att överleva kommande vintern.
🚢 RENOVERING VID ASPÖFÄRJAN
Nämnden bjöd även på information i flertalet trafikrelaterade frågor.Arbetet med renovering av färjeläget för Aspöfärjan har inletts. Parkeringsplatsen utanför kommunhuset Ruthensparre är därför borttagen. Det kommer också att sättas upp trafikljus så att bilarna snabbt och fritt kan köra av färjan och ut i trafiken utan att stora köer uppstår. Påverkan på färjans tidtabell skall hållas till ett minimum.
🚴‍♀️ GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Vi kommer snart att inviga en 35 kilometer lång cykelslinga som går runt Trossö och upp mot Hässlegården. Det kommer att finnas information och servicepunkter runt slingan som är en satsning på cykling och turism. Utöver detta arbetar förvaltningen med att säkra upp och måla befintliga cykel- och gångvägar.
🚗 PÅVERKAN I TRAFIKEN
Som vi alla vet ligger Karlskronas centrum på en ö, det vill säga Trossö. Därför är det begränsat med utrymme och det blir lätt störningar i trafiken när något särskilt händer. När staden utvecklas och det byggs nya hus, då är risken för trafikstörningar stor. För det mesta behövs mark tas i anspråk för avlastningsytor, bodar, kranar mm, utanför den tomt som bebyggs.
🏠 När nu bygget på den sista tomten längs gästhamnen (mittemot gamla fängelset) ska bebyggas av Skanska, finns knappt någon tillgänglig mark kvar för avlastningsytor. Därför måste en del av vägarna tas i anspråk för detta. Det betyder att en fil kommer att stängas av för trafik. (Detta gäller i båda riktningarna vid Skeppsbrokajen). Med tanke på att det nästan kör 28 000 bilar in och ut från Trossö varje dygn, kommer det att påverka trafiken. Förändringen kommer att börja gälla måndagen den 29 maj. Tillsammans måste vi göra det bästa av situationen och vara ute i god tid samt följa trafikregler och skyltningar. Gör vi det kommer trafiken att fungera.
Morgan Kullberg (M)
ordförande i drift- och servicenämnden.