3 september, 2018

Skarpa förslag för äldreomsorgen – ett rikt liv även på äldre dagar

Att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Våra seniorer ska få en trygg äldreomsorg som utformas efter hans eller hennes önskemål och behov när den väl behövs. När vi styrde Karlskrona kommun införde vi under 2008 fritt val inom hemtjänsten, vilket blev en succé. På så sätt har de äldre kunna välja av vem som deras hemtjänst blir utförd av. Vi moderater anser att det är upp till varje enskild individ att kunna bestämma över sin vardag, och vi vill därför fortsätta att bredda utbudet av valmöjligheten på äldre dagar.

De som vill bo kvar hemma ska kunna känna sig trygga i det valet. Kontinuitet i bemanningen är viktig, både för tryggheten och för den kvalitet av service som erbjuds. En äldre person i Karlskrona med hemtjänst får hjälp av i snitt sjutton olika medarbetare under en 14-dagars period. Det är en helt orimlig situation som behöver ändras, vi vill därför höja personalkontinuitet för att öka tryggheten och välbefinnandet för de äldre i vår kommun.

I livets slutskede ska alla få möjlighet till en värdig vård. Därför vill vi att ett hospice byggs i Blekinge, så att de som vill har möjlighet att få avsluta sin tid i en hemmaliknande miljö. Men innan dess, ska de erfarna och de som levt livet länge ha en fantastisk ålderdom i Karlskrona.

Vi vill erbjuda hälsosamtal för alla som fyllt 75 år, ett samtal där man gemensamt går igenom levnadsvanor, medicineringar och välmående i allmänhet. Det är bra för den enskilde, men också viktigt för att fånga upp och avhjälpa eventuella brister och felmedicineringar. Dessa samtal kan också ske digitalt, om den äldre så önskar.

Ensamheten är inte en utmaning, den är ett problem. Vi vill därför öppna upp för fler gemensamma aktiviteter, t.ex. att de som vill får möjligheten att komma ut och äta tillsammans med andra, vi vill också stödja föreningar som skapar aktiviteter för seniorer.

Vi vill göra en IT-satsning för seniorer som skapar möjligheter för ett enklare, mer socialt och tryggare liv. Tekniken springer ofta iväg för den äldre generationen, vi måste skapa förutsättningar även för dem att kunna bruka den. Tekniken kan också göra det möjligt för många att bo kvar längre i sitt eget hem.

Fler och bra boenden för äldre måste byggas i våra tätorter och på landsbygden, fler ska kunna bo kvar i sin hembygd. Boendena ska kunna drivas av olika utförare med olika profiler och inriktningar. Vi vill värna äldres valfrihet och olika intressen. Äldre par med olika vårdbehov ska kunna leva ihop hela livet.

I dagsläget finns det behov av cirka 200 bostäder inom ramen för ”Bra bostäder för äldre” (Trygghetsbostäder). Vi moderater vill skapa förutsättningar för bra boende för äldre i våra tätorter, och kommunfullmäktige har bifallit vår motion om Trygghetsboende i Rödeby.

Vi moderater är glada och tacksamma och känner stor respekt för de erfarenheter och kunskaper som aktiva seniorer kan bidra med – både i samhället och i en trängre krets, i full aktivitet och i en senare lugnare levnadstid. Vi kommer att arbeta för en minskad åldersdiskriminering inom politikens olika ansvarsområden.

Den här sommarens extrema värmebölja har återigen visat på behovet av luftkonditionering på våra äldreboenden. Extrem värme är farligt för alla, men äldre över 65 år, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta, och en värmebölja kan innebära allvarlig hälsorisk för dessa grupper. Äldre personer är känsligare än yngre eftersom de har sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar som ytterligare kan förstärka värmekänslighet. En inomhustemperatur av 26 grader eller mer under tre dagar i följd ökar hälsoproblemen påtagligt. För att minska påfrestningarna för de äldre, vill vi att alla kommunala äldreboenden ska få portabla anläggningar för luftkonditionering.

Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande, och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Äldreomsorgen ska vara trygg, tillgänglig, hålla hög kvalitet och bryta ensamheten. För att äldreomsorgen ska fungera i vår kommun vill Moderaterna i Karlskrona följande:

● Bygga fler och bättre äldreboenden i våra tätorter och landsbygd, och skapa förutsättningar för minst 200 lägenheter inom ramen för ”Bra bostäder för äldre”.

● Bygga ett nytt äldreboende på Gamla Mogårdstomen, Rödeby centrum.

● Bygga till och bygga ut äldreboendet Fredriksdalshemmet, Nättraby.

● Bygga nytt äldreboende på Pottholmen.

● Bygga nya äldreboenden i östra kommunen (Lyckeby, Jämjö, Sturkö).

● Ha lokala lösningar och småskalighet som ger individen möjlighet till personliga önskemål.

● Utveckla valfriheten via eget val av utförare inom äldreomsorgen, våra omvårdnadsboenden ska ha olika profilinriktningar.

● Stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen genom tydliga och enhetliga kvalitetskrav.

● Öka kontinuiteten för bemanningen och öka omsorgstagarens delaktighet och inflytande över sin vardag.

● Mer mobil vård för de mest sjuka äldre.

● Alla kommunala äldreboenden ska ha portabla anläggningar för luftkonditionering.

● Bryta den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten för äldre. Fler träffpunkter ska utvecklas, vi vill t.ex. återinföra ”Teater för äldre”.

● Utbildning inom IT för våra seniorer, t.ex. genom studieförbund. Satsa på att bygga ut tekniska lösningar efter den enskildes behov.

● Införa hälsosamtal vid 75 års ålder.

● Ha en värdig vård i livets slutskede med tillgång till hospice.

Länk: Våra skarpa förslag för äldreomsorgen kan laddas ned som en PDF-fil här.