30 augusti, 2018

Valfrihet och mångfald inom skola, vård och omsorg – en självklarhet

För Moderaterna i Karlskrona är det en självklarhet att du som kommuninvånare ska kunna välja skola, vård och omsorg – du ska själv kunna bestämma vilken typ av skola du vill att dina barn ska gå i, det är du som bäst vet vilken typ av vård och omsorg du vill ha.

Moderaterna vill stärka kvaliteten i välfärden och utveckla valfrihet och mångfald. Vi vill fokusera på förbättringar istället för att kräva vinstbegränsningar, som kraftigt skulle försvåra för många företag att driva och utveckla sin verksamhet genom nyinvesteringar och innovation.

Bland de viktigaste specifika punkterna för oss att lyfta är att det införs en generell tillståndsplikt för alla utförare i välfärden oavsett driftsform, där det ställs tydliga krav på samtliga ägare och ledning. Det är självklart att varje aktör som vill bedriva verksamhet inom skola, vård och omsorg ska kunna visa att den har ekonomiska förutsättningar, och även uppfyller vissa kunskaps- och kompetenskrav. Men detta ska ske på ett sätt som även värnar mindre aktörers möjligheter, som exempelvis föräldrakooperativ.

Det ska även finnas tydliga sanktionsmöjligheter kopplade till tillståndsplikten. En väl fungerande marknad av olika aktörer som kan bidra till valfrihet och självbestämmande för den enskilde medborgaren, förutsätter att de aktörer som finns på marknaden är seriösa och kan leverera tjänster av hög kvalitet.

Vårt budskap är tydligt. Vi ställer oss positiva till varje förslag som leder till genuina förbättringar inom skola, vård och omsorg. Vi är lika tydliga med att vi även fortsättningsvis kommer att ställa oss avvisande till förslag som förhindrar eller försvårar valfrihet och mångfald.

Det ska råda nolltolerans mot dåliga skolor, och den nolltoleransen ska gälla alla typer av skolor. Vi ska ha kvalitetskrav, kunskapskrav och resultatkrav, oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola.

Karlskrona behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som garanterar valfrihet och mångfald. Det handlar om DIN valfrihet. Din röst avgör!