27 augusti, 2018

Skarpa förslag för integrationsplikt – Karlskrona är ingen kravlös gemenskap

Utrikesfödda är arbetslösa i högre utsträckning än inrikesfödda. En majoritet av de som får försörjningsstöd är utrikesfödda. Detta utanförskap är ett rejält underbetyg för svensk integrationspolitik. En stram migrationspolitik är en förutsättning för att integrationen ska fungera bättre. Men människor som söker asyl i Sverige ska inte hamna i passivitet under tiden de väntar på ett beslut. Därför behövs ett tydligare fokus på svenska språket, jobb och utbildning från dag ett. Integration handlar om mer än arbete och egen försörjning. Det handlar också om värderingar och gemenskap. I Sverige gäller friheten, lagarna och arbetslinjen lika för alla.

Många nyanlända i Karlskrona står utanför arbetsmarknaden och klarar inte sin egen försörjning. Samtidigt saknas det arbetskraft. Det är en orimlig situation.

Rättigheter och skyldigheter hör ihop. Därför vill vi införa integrationsplikt. Det innebär att alla nyanlända ska delta i undervisning i svenska och samhällsorientering med krav på närvaro och resultat, samt aktivt arbeta för att göra sig anställningsbara. Den som inte följer sin integrationsplikt får heller inte något försörjningsstöd.

Värderingar som gäller utifrån svensk lag måste upprätthållas och värnas, utan kompromisser. Vi vill även uppvärdera medborgarskapet. Det svenska medborgarskapet har stor rättslig och symbolisk betydelse. Det står för samhörighet med Sverige och bidrar till sammanhållningen i vårt samhälle. Med medborgarskapet följer särskilda rättigheter. Endast svenska medborgare får t.ex. rösta i riksdagsval. Medborgarskapet bör därför värderas högre än i dag, och reglerna avseende medborgarskap utformas så att de främjar integration. Människor som har sin framtid i Sverige ska ha goda möjligheter att bli medborgare och fullt ut vara med i och ta ansvar för samhället.

Genom att bo i Sverige får man i stor utsträckning tillgång till välfärdsstatens rättigheter. Det innebär att nyanlända omedelbart ges tillgång till merparten av dessa, utan att ha arbetat och betalat skatt. Det riskerar att minska drivkrafterna att arbeta, samtidigt som legitimiteten i de svenska bidragssystemen ifrågasätts. Det leder också till onödigt höga kostnader. Personer som kommer till Sverige och till vår kommun ska därför i högre grad endast stegvis få rätt till olika bidrag och sociala ersättningar, i stället för att som nu automatiskt få tillgång till mycket stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet. Vi moderater vill därför även införa kvalificeringsregler och bidragstak för tillgång till olika bidrag som sjuk -och aktivitetsersättningar.

För att integrationen ska fungera i vår kommun vill Moderaterna i Karlskrona följande:

● Införa integrationsplikt för nyanlända i Karlskrona.

● Utöka utbildningen i samhällsorientering och införa kunskapstest för alla nyanlända.

● Införa utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning.

● Införa obligatorisk språkskola för barn till nyanlända.

● Införa kvalificeringsregler och bidragstak. Full tillgång till svenska bidragssystem ska ges genom arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige.

● Införa språkkrav för medborgarskap.

● Pausa mottagandet av nyanlända till dess att integrationen fungerar.

Länk/ Våra skarpa förslag för integrationsplikt kan laddas ned som en PDF-fil här.