1 mars, 2017

Tilläggsbudget

Vi vill se offensiva satsningar för utbildning, jobb och välfärd.

De pengar som kommer från staten ska användas till att stötta kommunenes ekonomi i flyktingmottagandet. Det är viktigt för oss moderater och kristdemokrater att det inte skapas motsättningar mellan vår ordinarie verksamhet och den verksamhet som riktar sig mot nyanlända. Pengarna ska användas som smörjmedel för en bättre integration och en bättre kommun för alla som bor och verkar i Karlskrona kommun.

För oss är det även angeläget att inte skapas motsättningar mellan folkbokförda och nyanlända. Därför lägger vi stor vikt vid att pengarna ska användas för att få fler till att bli delaktiga och vara en del av Karlskrona kommun, oavsett härkomst.

 Kommunstyrelsen 8,5 mkr

 1. Arbete mot våldsbejakande extremism måste intensifieras och komma på plats ute i våra verksamheter.
 2. Vi behåller en central pott om 8 miljoner för uppkomna insatser som behövs under året

Kunskapsnämnden 30,5

 1. Vi ställer oss inte bakom förslaget om att bygga ut Tullskolan. Vi anser att investeringsmedel bör gå till att tidigarelägga byggnationen av bland annat Jämjö Kunskaps Center samt bygga ut de skolor som inte redan idag har en stor andel elever med invandrarbakgrund. Vi vill se till att fylla de skollokaler som vi redan har i vår kommun vilket innebär att skolskjutsen måste utökas.
 2. Moderaterna och kristdemokraterna vill se ett utökat arbete kring värdegrund och alla människors lika värde för de nyanlända. Samhällsorienteringen är lagstadgad och ska ges för att underlätta nyanländas etablering och kontakter med samhälle och arbetsliv. Man får lära sig hur det svenska samhället fungerar, vårt statsskick, våra lagar och trygghetssystem och vilka rättigheter och skyldigheter man har i vårt svenska samhälle.
 3. Vi anser att pengarna ska gå till mer personal i skolan genom visstidsanställningar som ska stärka det pedagogiska ledarskapet i grundskolan och gymnasieskolan. Vi anser också att medel ska gå till att minska barngrupperna i förskolan så att kvalitén bibehålls trots den ökade inskolningen av nyanlända barn.
 4. På kunskapsförvaltningen finns det en plan för att införa modern teknik i kommunen skolor. Vi anser att teknik ökar möjligheterna för integration och att en del av dessa pengar kan användas för att påbörja den satsningen.
 5. Vi anser också att kompetensförhöjande insatser för personalen inom skolan ska prioriteras.  

Arbetsmarknadsnämnden 11,9

 1. Yrkesintroduktionsutbildning. Man skräddarsyr kortare utbildningar efter arbetsmarknadens behov, till exempel busschaufförer, samtidigt som man läser svenska. Detta är korta utbildningar som inte är fleråriga och kan därför täckas fullt ut av engångspengar, samtidigt som de sänker trösklarna till jobb.
 2. Värdegrund och samhällsorientering. Även för de individer som inte är inom förskolan, grundskolan eller gymnasiet behövs det utbildning för inom vår värdegrund och alla människors lika värde. Här är det viktigt att vi får fokus på jämställdhet och vilka värderinga som bygger vårt samhälle.Vi anser att vi ska utöka insatserna som gäller utbildningar inom värdegrund, alla människors lika värde och den lagstadgade samhällorienteringen. Det är viktigt att man tidigt lär sig om de rättigheter och skyldigheter man har i vårt samhälle. Samhällsorientering, utbildning i värdegrund och jämställdhet ser vi som en mycket högt prioriterat område och anser att det måste prioriteras ekonomiskt. Samhällsorgentering ges för att underlätta nyanländas etablering och kontakter med samhälle och arbetsliv. Man får lära sig hur det svenska samhället fungerar, vårt statsskick, våra lagar och trygghetssystem.Praktikplatser, lärlingsplatser och beredskapsjobb. Vi anser att den bästa integrationen är att komma in på arbetsmarknaden, därför anser vi att praktik och beredskapsjobb är angelägna insatser för våra invånare i kommunen. Det finns stora möjligheter för insatser när det gäller skötsel av våra parker, vår skärgård, våra friluftsområden och tätortsnära skogar. Vi anser att praktik och beredskapsjobb kan skapas även inom kommunens välfärdsverksamhet.
 3. Ökad satsning på personal genom kompetensutveckling och visstidsanställningar. Vi vill på så sätt utöka det stöd de nyanlända behöver för att snabbare lära sig svenska och påskynda deras väg in i studier eller arbete.
 4. Utökad satsning på kommunens sommarjobb. Det är viktigt att vi utökar hela budgeten för kommunens sommarjobb så att de ungdomar som bott i kommun länge inte ska behöva stå tillbaka för att de nyanlända ska få in en fot in i samhället. Fler platser behöver tas fram och det måste också prioriteras ekonomiskt.
 5. Satsning för att ta tillvara på entreprenörskap

Socialnämnden 7 mkr

 1. Under 2016 ska det inrättas ett boende för ensamkommande flickor. Vi har länge drivit frågan om att Karlskrona kommun även ska ta emot ensamkommande flickor och erbjuda boende i HVB. Nu finns det inga ursäkter längre. Nu har vi möjligheten att använda pengarna från regeringen till att inrätta ett boende för ensamkommande flickor.
 2. Fältgruppen ska förstärkas med visstidsanställda under 2016. För att öka tryggheten bland våra ungdomar så anser vi att fältgruppen behöver utökas och på så sätt får vi fler vuxna där ungdomar rör sig.
 3. Förstärkning av verksamhet med visstidsanställda för att kunna arbeta kvalitativt och med snabbare handläggning. Vi är fullt medvetna om att det är mycket svårt att få tag på utbildad personal till socialförvaltningen men vi ser att det kan finnas enklare arbetsuppgifter som kan utföras av icke utbildad personal som kan avlasta den hårt ansträngda befintliga personalen som finns.

Funktionsstödsnämnden 0,6 mkr

 1. Förstärkning av verksamheten med visstidsanställda. Den dagliga verksamheten har blivit lidande av att fler personer har behövt omsorg från funktionsstödsnämnden. Vi ser här att fler personer behövs för att fler ska kunna få komma ut och vara med i den dagliga verksamheten.
 2. Kompetenshöjning och utbildningsinsatser för att möta framtida utmaningar och behov      

Kultur- och fritidsnämnden 2 mkr

 1. Pengarna ska gå till kultur och föreningslivet samt gemensamma mötesplatser.
 2. För oss är det viktigt att de insatser som görs också kommer flickor till del. Vi vill se en uppsökande verksamhet som bidrar till att nyanlända tjejer också kommer ut i fritidsaktiviteter lika mycket som nyanlända killar gör.
 3. En kultursatsning i kulturskolans regi eller fristående verksamhet med teater, dans och musik för tjejer, för både folkbokförda och nyanlända tjejer. På så sätt ökar vi integrationen i unga åldrar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 miljoner

Drift och servicenämnden 0,25 mkr

Överförmyndarnämnden 0,5 mkr

Med anledning av ovan föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

Ändringsyrkande att sats 1-6, samt att-sats 11

 1. Att tilldela kommunstyrelsen 0,5 mkr för att intensifiera arbetet mot våldsbejakande extremism och 8 mkr som reserv för att hantera under året.
 2. Att tilldela socialnämnden 7 mkr
 3. Bifall
 4. Att tilldela arbetsmarknadsnämnden 11,9 mkr
 5. Att tilldela funktionsstödsnämnden 0,6 mkr
 6. Att tilldela kunskapsnämnden 30,5 mkr
 7. bifall
 8. bifall
 9. bifall
 10. avslag
 11. att samtliga nämnder som fått en utökad ram, med anledning av de 65,5 mkr i engångsmedel, i samband med mars månads uppföljning avrapporterar hur nämnderna använder och planerar att använda tilldelade medel.
 12. Bifall

 

Tilläggsyrkande:

  1. Att kunskapsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram underlag för projektering av Jämjö Kunskaps Center, att prioritera att fullfölja satsningar som följer skolöverenskommelsen, att använda befintliga lokaler och utöka skolskjutsar.
  2. Att kunskapsnämnden får i uppdrag att prioritera och utöka arbete kring värdegrund och alla människors lika värde för nyanlända, både genom att prioritera utbildningsinsatser och elevhälsan.
  3. Att kunskapsnämnden får i uppdrag att prioritera satsningar på mer personal i skolan genom visstidsanställningar som ska stärka det pedagogiska arbetet i grundskolan och gymnasieskolan.
  4. Att kunskapsnämnden får i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan så att kvalitén bibehålls trots den ökade inskolningen av nyanlända barn.
  5. Att kunskapsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med att införa modern teknik i kommunen skolor enligt den plan som finns framtagen på förvaltningen.
  6. Att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att prioritera yrkesintroduktion och att skräddarsy kortare utbildningar efter arbetsmarknadens behov.
  7. Att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka ambitionsnivån vad gäller värdegrundsarbete och samhällsorientering genom att prioritera utbildningsinsatser för nyanlända.
  8. Att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram praktikplatser, lärlingsplatser och beredskapsjobb enligt de intentioner som finns beskrivna i Moderaternas och Kristdemokraternas missiv. Detta ska vara praktikplatser, lärlingsplatser och beredskapsjobb som bidrar till att stärka Karlskronas attraktionskraft, som till exempel skötsel av parker, friluftsområden, skärgården, besöksmål med mera. Även praktikplatser, lärlingsplatser och beredskapsjobb inom välfärden ska prioriteras.
  9. Att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram fler sommarjobb till unga, utan att skapa en polarisering mellan folkbokförda och nyanlända ungdomar.
  10. Att socialnämnden får i uppdrag att under 2016 inrätta ett HVB-hem för ensamkommande flickor.
  11. Att socialnämnden får i uppdrag att förstärkas Fältgruppen med visstidsanställda under 2016.
  12. Att socialnämnden får i uppdrag att förstärka verksamheten med visstidsanställda för att kunna arbeta kvalitativt och med snabbare handläggning.
  13. Att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att de insatser som görs också kommer flickor till del
  14. Att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra riktade kultursatsningar i kulturskolans regi eller fristående verksamhet med teater, dans och/eller musik för tjejer, både för folkbokförda och nyanlända tjejer.