3 augusti, 2017

Värna valfriheten och mångfalden!

Socialdemokraterna agerar nu på bred front, för att minska våra seniorers möjligheter till valfrihet.

Centralt via Reepalus vinsttaksutredning, lokalt med tankar kring förändring av ”Eget val i hemtjänsten”, där den enskildes möjligheter att välja minskas, men också där möjligheterna till företagsetablering (i liten skala) stryps.

Socialdemokraterna, tillsammans med en samlad vänsterrörelse, kraftsamlar nu för att slå sönder kvinnligt företagande.

Vi moderater och kristdemokrater anser det är viktigt med valfrihet för äldre!

Oavsett ålder ska man kunna påverka den vård och omsorg man är i behov av. Vare sig det handlar om val av hemtjänst eller vårdcentral. Lagen om valfrihet, LOV, stärker äldres självbestämmande. I längden innebär LOV ökad valfrihet för seniorer men också att verksamheter som inte är tillräckligt bra väljs bort. Det är den enskilde och dennes anhöriga som vet bäst vad som passar och vilka behov och önskningar den äldre har – inte kommunpolitikerna (läs: vänsterorienterade).

Vår utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och skall finnas tillgänglig för alla som behöver den.

(M)-(KD)-gruppen i Äldrenämnden, Karlskrona

Jan-Åke Nordin (M) Sigrid Johansson (M) Marianne Nordin (M) Björn Liljekrantz (M) Camilla Hansson (M) Jan Nylander (KD) Monica Schön (KD)