En skola i toppklass med trygga barn

EmmaSN uMorgan K uCamillaB u

 

 

 

 

 

Här i Karlskrona är det sommarlov. Barnen har sovmorgon och i augusti ska de börja skolan igen. De kommer då att ha haft världens längsta sommarlov. När samma barn går ut skolan i framtiden har de fått ett års mindre undervisningstid jämfört med barn från andra länder. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att förbättra elevers kunskapsresultat är tid mellan elever och lärare. Därför anser vi moderater att undervisningstiden i svensk skola måste öka.

Elever kanske inte alltid längtar efter mer undervisningstid, men många uttrycker en stark önskan om arbetsro. Lärarnas Riksförbund har frågat och fått svar om hur det står till med studieron i skolan. Mer än hälften av lärarna uppger att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla arbetsro. Lärare behöver kunna undervisa, istället för att upprätthålla ordning och reda, när de har lektion med sina elever.

Vi moderat satsar 146 miljoner på skolan i vår budget för Karlskrona under kommande tre års period, 44 miljoner kronor mer än socialdemokraterna för att möta volymökningar och höja kvalitén.

Barn riskerar att halkar efter tidigt och det finns elever i våra skolor som är socialt utsatta. Detta kräver tidiga insatser, och stöd till föräldrar, och samverkan mellan föräldrar, skola och socialförvaltning.

Därför anser vi moderater att socialförvaltningen måste få behålla sina ramar. Vi anser att det är oacceptabelt att skära i socialförvaltningens budget när förebyggande insatser för socialt utsatta barn, tillsammans med en bra skola, är det viktigaste verktyget för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få förutsättningar att rusta sig för sin framtid

Vi kommer alltid vara beredda att hålla i rodret, men fram tills dess kommer vi aktivt driva på för att öka tryggheten och ha en skola i toppklass för alla barn och unga som växer upp i vår kommun.

Camilla Brunsberg, oppositionsråd (M)

Emma Swahn-Nilsson, andre vice ordförande Kunskapsnämnden (M)

Morgan Kullberg, andre vice ordförande Socialnämnden (M)

Posted in Hem | Leave a comment

Moderat-Info Karlskrona

cb1

Moderatvänner,

Jag vill börja med att önska Dig en riktigt skön midsommar!

Vi har haft budgetdebatt i kommunfullmäktige som final på vårterminen. Vi moderater har under mandatperioden jobbat ihop ett bra lag som utmanar styret och återigen bevisar vi att vår politik är den bästa för kommunen. Vi har dessutom ledamöter och vice ordförande som brinner för sina uppdrag och samtliga gjorde ett kanonbra jobb i talarstolen och debatten, och vi fick bra media.

Jag ägnade en stor del av debatten åt skolan, där jag påpekade vikten av mer undervisningstid och arbetsro i skolan. Barnen i Karlskrona har just nu världens längsta sommarlov och när samma barn går ut skolan i framtiden har de fått ett års mindre undervisningstid jämfört med barn från andra länder. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att förbättra elevers kunskapsresultat är tid mellan elever och lärare. Därför anser vi moderater att undervisningstiden i svensk skola måste öka. Mer än hälften av lärarna uppger att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla arbetsro. Lärare behöver kunna undervisa, istället för att upprätthålla ordning och reda, när de har tid med sina elever. Vi moderat satsar 145,8 miljoner kronor på skolan i vår budget i Karlskrona under tre års period, 44 miljoner kronor mer än socialdemokratern, för att möta volymökningar och höja kvalitén.

Flyktingkrisen hösten 2015 visade att svenska folket tog sitt ansvar och gjorde enorma ideella insatser. Vi ska självklart vara stolta över att kunna hjälpa de som flyr från våld och förtryck. Men det kräver att vi alltid står upp för våra grundläggande värderingar. Därför har vi moderater fokus på att det måste råda nolltolerans mot alla former av förtryck och otrygghet i vår kommun. I vårt land har generationer före oss slitit i århundraden för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. Deras jobb ska vi hedra och deras jobb ska aldrig få bli ogjort. Alla flickor och pojkar, kvinnor och män, är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vår kommun. Om vi är beredda att vika ner oss, sviker vi inte bara de tjejer och killar som växer upp i vår kommun, vi sviker också de människorna som flytt från krigets förtryck och förföljelse.

Ett starkt samhälle håller ihop. Då måste fler kunna skaffa sig sitt första jobb. Att dessutom antalet arbetade timmar ökar per medborgare är den avgjort viktigaste faktorn för att vi ska kunna finansiera välfärden i framtiden. Då kan vi inte acceptera att endast en tredjedel av alla nyanlända i Sverige fullföljer sin SFI utbildning, när svenska språket är den viktigaste förutsättningen för att kunna söka och skaffa sig ett jobb. Därför anser vi moderater att SFI och samhällsorientering ska vara obligatoriskt för att ta del av försörjningsstöd.

Nästa vecka kommer jag, Annicka Engblom och Hanna Ekblad att besöka polisen. Vi har fått oroande signaler om att det kommer bli en extra tuff sommar för polisen. Finns det inte tillräckligt med poliser i vårt län vet vi alla hur allvarligt det kan bli.

Med de utmaningar vi står inför kommer det att behövas stora insatser för att Karlskrona ska kunna hålla sig på rätt köl. Vi moderater kommer alltid vara beredda att hålla i rodret, men fram till dess kommer vi aktivt driva på för att öka tryggheten, ha en skola i toppklass och utveckla Karlskronas unika attraktionskraft.

Jag vill avslutningsvis tacka för alla glada tillrop, idéer och Ert varma engagemang. Njut av sommaren, Karlskronas skönhet, attraktionskraft, sol och skärgård. Jag hoppas att vi ses i sommar, och att Du har möjlighet att ansluta till moderaternas familjedag på Hanö den 21 augusti som vi i förbundsstyrelsen bjuder in till!

Camilla Brunsberg, gruppledare för Moderaterna i Karlskrona

Posted in Camilla Brunsberg, Hem, VECKOBREV | Leave a comment

Vår budget för 2017

bildIgår presenterade vi Moderaternas budget för 2017.

Skatteintäkterna ökar i mycket mindre utsträckning än under vårt styre, trots att befolkningsökningen fördubblas. Kraftfulla skattehöjningar på riksnivå och skattehöjning på lokalnivå, ger oss mindre ökning av skatteintäkter i Karlskrona kommun. Det beror på att antalet arbetade timmar minskar i förhållande till den ökade befolkning i Sverige. Detta kommer att innebära stora utmaningar under kommande år.

Budgeten bygger på en befolkningsökning motsvarande 800 personer årligen, vilket innebär minst 300 fler barn i våra skolor varje år, totalt 900 fler barn under treårsperioden. Vår största satsning ligger på skolan om 146 mkr över treårsperioden. Vi lägger också ett utökat underhåll på att rusta upp befintliga skolor. Kvalitén i skolan måste stärkas och kunskapsresultaten öka, det är den viktigaste investeringen för att kunna möta kommande års utmaningar.

Vi säkrar också resurserna till socialförvaltningens individ och familjeomsorg, där det socialdemokratiska styret väljer att sänka ramarna. Politikens uppgift är alltid att se till att de mest utsatta får det stöd de behöver. Antalet anmälningar kring omhändertagande av utsatta barn ökar i vår kommun. Här tar vi som moderater ansvar. Vi kan inte acceptera att det socialdemokratiska styret tillsätter en ”kriskommission” och sedan skär i den verksamheten som har i uppgift att värna de mest utsatta i vårt samhälle. Stöd och resurser kring utsatta barn måste alltid finnas, det är grundbulten för vår välfärd.

Vi lägger en budget som ger utrymme för 800 planlagda bostäder årligen, 200 studentlägenheter och 2 trygghetsboenden. Vi kräver att de som läser Svenska för invandrare, SFI, ska slutföra sina studier, eftersom förutsättningen för att kunna söka jobb är det svenska språket. Idag är det endast en tredjedel av alla nyanlända som slutför sina SFI studier i nationella mätningar. Vi anser också att motkravet för att få försörjningsstöd är att man ska fullfölja sina SFI studier och delta i samhällsorientering.

Vi har trygghet som bygger på alla människors lika värde i fokus. Här pekar vi ut särskilda satsningar som ska stärka att resurserna fördelas mer jämställd mellan tjejer och killar, eftersom större delen idag går till pojkars fritidsverksamhet. Vi satsar 7,8 miljoner kronor på Kulturskolan under tre årsperioden, och en investering i hallen för gymnastik på Arena Rosenholm om 11 miljoner kronor. Vi anser att ett HVB boende för ensamkommande flickor ska prioriteras. Sjukskrivningarna ökar numera i vår kommun, vilket är ett trendbrott, och framförallt inom kvinnodominerade yrken. Vi pekar ut en satsning för att stärka frisknärvaron.

Som bilaga finns vår budget. I den ser ni alla våra prioriterar och satsningar, och budgeten i siffror. Vi bifogar också den presentationen som vi använde under vår presskonferens när vi träffade media.

Ett tryggare Karlskrona (M) Budget 2017

Ett tryggare Karlskrona presentation

Lär mer om vad media skrev om vår budget här

24 Blekinge

P4 Blekinge

Sydöstran

Posted in Hem | Leave a comment

Ett jämställt Karlskrona med samma rättigheter för kvinnor och män

Foto: Andreas Blomlöf

Foto: Andreas Blomlöf

Moderaterna i Karlskrona har genom gruppledaren Camilla Brunsberg lämnat in en motion ang. vikten av att stå upp för ett jämställt och demokratiskt Karlskrona.

Motionen går ut på att Moderaterna vill att Karlskrona kommun tar ett beslut om att inte inrätta separata badtider eller separata klassrum för Svenska för invandrare (SFI).

Vi ser en trend i Sverige att man på senare tid har börjat inrätta separata badtider i våra simhallar av religiösa anledningar. Men vi hör också att det kommit krav om att man vill läsa SFI tillsammans med enbart män. För oss moderater är det oacceptabelt, skriver Camilla Brunsberg, Oppositionsråd i Karlskrona.

Vi får aldrig börja backa från våra egna ideal och acceptera normer som förtrycker kvinnor. Vi måste våga stå upp för våra värderingar och de kvinnor som flytt från förtryck. Flytt till ett fritt Sverige där kvinnor i generationer slagits för lika rättigheter. Låt inte våra mödrar och mormödrars jobb vara ogjort, fortsätter Brunsberg.

Av den anledningen har vi stämplat in en motion för att tydliggöra att vi står upp för allas lika värde och att vi tycker att det är viktigt att Karlskrona kommun tydliggör för sina invånare att vi står upp för jämlikhet, avslutar Brunsberg

Läs hela motionen nedan

 

Ett jämställt och demokratiskt Karlskrona motion

 

Posted in Hem | Leave a comment

Kvinnojouren måste vara kvar!

Moderaterna i Karlskrona reagerar kraftfullt mot och anser att det är oacceptabelt att dra in stödet till Kvinnojouren, och kräver att Kommunstyrelsen omgående agerar och säkerställa att stödet till kvinnojouren får finnas kvar.

Foto: Andreas Blomlöf

 

 – Vi har förståelse för att Socialnämnden, efter revisorsanmärkningen i kombination med begränsade resurser, har fattat beslut om att ta bort det icke lagstadgade föreningsbidraget till bland annat kvinnojouren. Men nu måste Kommunstyrelsen agera, allt annat är ett hån mot våldsutsatta kvinnor och barn i Karlskrona. Jag förväntar mig att styret i Karlskrona omedelbart tar tag i detta, anser Camilla Brunsberg, gruppledare för Moderaterna.

 

AnnickaE u– Våldsutsatta kvinnor måste prioriteras i allt politiskt arbete, både på lokal och nationell nivå. Att då som i Karlskrona dra undan stödet till den så viktiga oberoende kvinnojouren är ingenting som vi Moderater kan acceptera. Trycket på kvinnojourernas verksamhet är stort, så stället för att dra ned stödet måste arbetet tvärtom stärkas. Det gäller inte bara i Karlskrona utan i hela Sverige, säger Blekinges riksdagsledamot och nationell ordförande för Moderatkvinnorna, Annicka Engblom.

 

Posted in Hem | Leave a comment

Vi säger nej till att ta ansvar för andra kommuners ensamkommande unga.

En förfrågan har inkommit till Karlskrona kommun för att bygga om en villa till ett HVB-boende i Karlskrona. Vi moderater kommer att säga nej till den bygglovsansökan. Det handlar om ett företag som vill placera ensamkommande barn från andra kommuner i Karlskrona. Vi anser att vi behöver se till så att vi kan ta hand om de ensamkommande ungdomarna och barnen som vi tar emot för egen del i första hand.

Läs mer i följande länkar.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6424794

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6426102

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/m-sager-nej-till-nytt-hvb-hem

 

 

Posted in Hem | Leave a comment

Det behövs mer än en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism!

cb1På kommunstyrelsen förra veckan klubbades det en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Karlskrona. Vi moderater anser att den saknar konkreta verktyg för individer som kommer i kontakt med radikalisering i sin vardag.

Personer runt om i Sverige radikaliseras och det krävs tydligt lokalt ledarskap för att Karlskrona ska kunna vara ett fortsatt tryggt och öppet samhälle. Vi kan inte vara naiva. Som ett exempel har Polisen i Borås gjort en kartläggning och konstaterat att cirka 100 personer har beröring med IS i Borås kommun, och ligger i riskzonen för att radikaliseras. Polisen uttalar att det förmodligen ser likadant ut i hela Sverige. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Måndagsbrev den 19 april 2016.

I lördags var det arbetsCGSvensson istämma med moderaterna i Blekinge. Vår partisekreterare Tomas Tobé var stämmotalare. Tomas tog bland annat upp frågorna om integration, migration, försvar och skolan. Det genomgripande av hans tal var att Sverige inte har en regering som är regeringsduglig. De saknar folklig förankring. Continue reading

Posted in Carl-Göran Svensson, Hem, VECKOBREV | Leave a comment

Vi lämnar förhandlingarna angående Parkeringsstrategin

CamillaB uAnnaO u

 

Moderaterna lämnar förhandlingarna med majoriteten angående parkeringsstrategin.

– När det framgår att majoriteten avser att chockhöja Trossökortet hoppar vi av förhandlingen. Vi tänker inte bidra till att vanliga familjer som är beroende av bilen ska behöva få ytterligare orimliga kostnadsökningar, säger oppositionsrådet Camilla Brunsberg (M)

Moderaterna anser att förvaltningens förslag kring avgiften för Trossökortet är en orimlig höjning och att det inte finns någon möjlighet att partierna kan närma sig varandra.

Moderaterna bjöd in till förhandlingar för att minimera avgiftshöjningen av parkeringsavgifterna.

– Majoriteten inledde mandatperioden med att höja kommunalskatten med nästan en krona, vilket innebär cirka 4000 kronor årligen för en familj med genomsnittliga löner. Nu avser man att ytterligare försämra människors vardag med en chockhöjning av parkeringsavgifter, fortsätter oppositionsrådådet Camilla Brunsberg.

– Detta slår hårt mot alla pendlare, inte minst mot dem som bor på landsbygden och inte har möjlighet att välja kollektivtrafik. Majoriteten har generellt vaga argument till denna chockhöjning säger Anna Ottosson (M), 2:e vice ordförande i Drift- och servicenämnden.

Om majoriteten fullföljer avgiftshöjning som förvaltningen föreslår med ett Trossökort som ska kosta 400 kronor innebär det en kostnadsökning motsvarande 7200 kronor för en familj där båda är beroende av bilen. Detta anser moderaterna i Karlskrona är orimlig avgiftshöjning.

 

Posted in Hem | Leave a comment

kallelse

Posted in Hem | Leave a comment